Drukuj

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dziadkowie, rodzeństwo) lub inna osoba, na której zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.

 


Świadczenie pielęgnacyjne udzielane jest na wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 22a - parter, pok. 001

Telefon: +48 12 37 21 715, +48 12 37 21 714


Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego podejmuje w formie pisemnej kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Świadczenie pielęgnacyjne udziela się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255, z e zm.)


Cannot find the download. ID=22

Pomoc niepełnosprawnym