Drukuj

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

Wysokość wypłacanego świadczenia w ramach zasiłku pielęgnacyjnego ustalana jest na podstawie art. 19 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 


Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na wniosek osoby zainteresowanej po przedstawieniu wymaganych dokumentów.Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 22a - parter, pok. 001

Telefon: +48 12 37 21 715, +48 12 37 21 714


Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego podejmuje w formie pisemnej kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Zasiłek pielęgnacyjny udziela się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255, z e zm.)


Cannot find the download. ID=20

Pomoc niepełnosprawnym