Drukuj

Pomoc może otrzymać obywatel polski zamieszkały na terenie Rzeczypospolitej oraz cudzoziemiec posiadajacy zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, a także obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał zezwolenie na pobyt.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności z powodu:

  1. ubóstwa;
  2. sieroctwa;
  3. bezdomności;
  4. bezrobocia;
  5. niepełnosprawności;
  6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
  7. przemocy w rodzinie;
  8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
  9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
  10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
  11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
  12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
  13. alkoholizmu lub narkomanii;
  14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
  15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, którym dochód na osobę w rodzinie (tzw. kryterium dochodowe) nie przekracza kwot wymienionych w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Uzyskanie pomocy