Świadczenia rodzinne

 
oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Download
Pobierz
Data 07.08.2020 Wielkość pliku 32 KB Download 384
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART Download
Pobierz
Data 26.07.2021 Wielkość pliku 99.07 KB Download 257
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 77.33 KB Download 305
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 79.58 KB Download 322
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 77.44 KB Download 355
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 85.39 KB Download 339
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZA Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 456.01 KB Download 343
wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) Download
Pobierz
Data 23.08.2022 Wielkość pliku 117.29 KB Download 126
wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Download
Pobierz
Data 23.08.2022 Wielkość pliku 130.81 KB Download 102
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Download
Pobierz
Data 26.07.2021 Wielkość pliku 112.73 KB Download 326
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Download
Pobierz
Data 26.07.2021 Wielkość pliku 110.83 KB Download 329
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Download
Pobierz
Data 26.07.2021 Wielkość pliku 105.07 KB Download 299
wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego Download
Pobierz
Data 23.08.2022 Wielkość pliku 203.22 KB Download 121
Wniosek_becikowe_gminne Download
Pobierz
Data 19.11.2019 Język  Polish Wielkość pliku 563.42 KB Download 746
zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną w czasie ciąży Download
Pobierz
Data 29.05.2020 Wielkość pliku 96.1 KB Download 316