Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko logopedy realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z Zespołem Downa, oraz osoby chorej na stwardnienie rozsiane. Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia.

Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 , poz. 1598 z późniejszymi zmianami):

  1. osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi,
  2. doświadczenie zawodowe: osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dokumenty potwierdzające wyżej wymagane kwalifikacje oraz CV należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: nabór ns stanowisko logopedy w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce w terminie do 07.11.2016 r.