W związku z docierającymi do nas niepokojącymi sygnałami o oszustach podających się za pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach informujemy, że:

  • Każdy pracownik socjalny w czasie przeprowadzania wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania podopiecznego jest wyposażony w legitymację pracownika socjalnego, którą musi okazać na każdą prośbę. Legitymacja zawiera zdjęcie oraz pieczątkę MGOPS w Dobczycach. Pracownicy socjalni nie przydzielają pomocy finansowej bez wcześniejszego przeprowadzenia wywiadu i wydania decyzji administracyjnej, którą każda starająca się o pomoc osoba powinna otrzymać. Przyznana pomoc finansowa wypłacana jest w Banku Spółdzielczym, albo na wskazane przez wnioskodawcę konto. Pracownicy socjalni nie pobierają ani nie wypłacają pieniędzy w domu osoby starającej się o pomoc.
  • Pracę w środowisku (mieszkaniu podopiecznego) świadczą również opiekunki. Usługi opiekuńcze przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej. Przyznanie osobie pomocy w formie usług opiekuńczych następuje w formie decyzji administracyjnej i jest poprzedzone przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Po raz pierwszy opiekunka odwiedza podopiecznego w obecności pracownika socjalnego.
  • Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Asystent rodziny jest przydzielany na wniosek pracownika socjalnego, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pierwsza wizyta asystenta u rodziny odbywa się zawsze w obecności pracownika socjalnego.

Jeżeli ktoś podaje się za pracownika ośrodka pomocy społecznej w Dobczycach i odmawia pokazania legitymacji służbowej prosimy nie wpuszczać takiej osoby do mieszkania i przekazać informację na policję.

Komisariat Policji w Dobczycach – 12 2711 201

MGOPS W Dobczycach – 12 3721 714