Wnioski  można składać w terminie od 20 do 27 października 2017 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach. 

Głównym celem programu „Małopolska Niania” jest wsparcie rodzin z Gminy Dobczyce w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w formie zatrudnienia niani.

Realizatorem Programu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.

 

 Podstawowe kryteria przyznania świadczenia to:

  1. posiadanie dziecka urodzonego w 2015 roku;
  2. spełnienie kryterium zatrudnienia przez rodzica dziecka;

Dodatkowymi kryteriami mającymi wpływ na przyznanie świadczenia w ramach programu będą:

  1. niepełnosprawność dziecka, którym ma opiekować się niania;
  2. niepełnosprawność innego dziecka w rodzinie;
  3. samotne wychowywanie dziecka;
  4. wielodzietność rodziny.

Rodzice, którym zostanie przyznane świadczenie będą zobowiązani do zawarcia z osobą fizyczną sprawującą opiekę nad dzieckiem, pisemnej umowy. Co ważne, to rodzic wybiera osobę do sprawowania opieki nad dzieckiem. Niania musi być osobą pełnoletnią, mającą  pełną zdolność do czynności prawnych, nie pobierającą świadczenia emerytalnego, nie może być członkiem rodziny osób wnioskujących o wsparcie, z wyjątkiem sytuacji, w której członek rodziny-kandydat na nianię, jest osobą nieaktywną zawodowo i nie przekroczył w dniu zawarcia, i w okresie trwania umowy odpowiednio kobieta 60 lat i mężczyzna 65 lat.

Niania będzie sprawowała opiekę w oparciu o zawartą umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwaną umową uaktywniającą.

Wysokość świadczenia Małopolska Niania będzie wynosiła 1500 złotych, w tym 1000 złotych będzie stanowiło dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, 500 złotych będzie stanowiło dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Dobczyce. Świadczenie będzie przyznane od listopada 2017r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 12/3721714

Cannot find the download. ID=167