W związku z realizacją projektu „Aktywni i potrzebni – Razem” realizowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Dobczyce, Dyrektor Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje wykonawcy kursu języka angielskiego.

Oferta dotyczy: Przeprowadzenia kursu języka angielskiego dla niepełnosprawnej osoby w okresie sierpień-grudzień 2018 r. na poziomie B2, minimum 150 h lekcyjnych,

 

Wymagania formalne wykonawcy zadania:

- wykształcenie kierunkowe,

- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,

- zajęcia 3-4 razy w tygodniu w ilości 2,5 h/ dzień,

- zajęcia domowe (75 zadań domowych),

- nauczyciel języka angielskiego / co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy  jako native speaker, potwierdzone dokumentami/  do zajęć z osobą w szkole,

- polski nauczyciel języka angielskiego / co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel języka angielskiego, potwierdzone  dokumentami/ do  pracy w zajęciach online,

- wykonawca powinien być wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych spełniać standardy MSUES,

- sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z osobą niepełnosprawną z dysfunkcją aparatu mowy,

- miejsce zajęć w najbliższej okolicy od miasta Dobczyce, do 15 km,

- zajęcia powinny być prowadzone w budynku i pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,

- przeprowadzenie egzaminu i wydanie certyfikatu B2.

Forma zatrudnienia:

- Zatrudnienie w formie umowy.

- Zakłada się, że koszty związane z wykonaniem obowiązków będzie pokrywać Wykonawca usługi.

Forma i miejsce składania ofert:

- Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, na zał. nr 1.

- Oferta powinna zawierać zgodę na publikację informacji publicznej,

- Oferta powinna zawierać załączniki potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe osób proponowanych do wykonania usługi,

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Wybór oferty nastąpi w oparciu:

- o kryterium ceny 100%,

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl o wyborze wykonawcy.
Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie (z dopiskiem „oferta na przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego  w  projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM”) w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce w terminie do 06.08.2018 r. do godz. 12.00 lub przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w temacie „oferta przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego  W  PROJEKCIE: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM” do godz.12.00.