Na terenie naszej gminy zakończyła się pomyślnie pierwsza tura szkoleń w ramach Projektu „Małopolski e-Senior” realizowanego przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Do realizacji projektu włączył się Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach od strony organizacyjnej. 

            Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Od października ubiegłego roku do lutego bieżącego roku odbywały się szkolenia komputerowe dla seniorów, w czasie których szkolili oni swoje umiejętności w zakresie pierwszych kroków z tabletem i internetem, oceny wiarygodności źródeł w Internecie, obsługi poczty elektronicznej, Skype - rozmów z rodziną i ze znajomymi, zapoznania z Facebookiem, aktywności obywatelskiej online, zarządzania tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP, podstaw obsługi edytora tekstu, podstaw obsługi arkusza kalkulacyjnego, robienia zdjęć oraz prostej edycji, obróbki/nagrań wideo, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, spraw codziennych a Internet, potrzeb duchowych a Internet, zarządzania swoimi finansami, rozrywki z Internetem. Uff….Tyle opanowali kursanci w ciągu piętnastu spotkań - osoby po 65 roku życia, zamieszkałe na terenie naszej gminy. W pierwszej turze ukończyły szkolenie 22 osoby. W drugiej weźmie udział 18 osób w dwu grupach. Szkolenie jest nieodpłatne a kończy się bezpłatnym przekazaniem tabletu, na którym kursant pracował podczas szkoleń wraz z kompletem materiałów szkoleniowych. Cieszymy się, że możemy włączać się w działania na rzecz mieszkańców naszej gminy, szczególnie tak ambitnych, zorganizowanych i chętnych do samorozwoju w każdym wieku.

                                     

                                       Dyrektor i pracownicy MGOPS