Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

Do wzięcia udziału w Projekcie, a tym samym, do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia niani zapraszamy rodziców/opiekunów dzieci do lat 3, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, przy czym szczególnie zachęcamy do wzięcia w nim udziału mieszkańców gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3.

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Projektu przyjmowane będą od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 16:00. Rodzice zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do kosztów zatrudnienia niani mogą składać wnioski:

 za pomocą poczty elektronicznej (przesłanie podpisanego skanu wypełnionego wniosku oraz załączników na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),

 za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS),  osobiście — w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie wsparcia rodzic powinien zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2019) w załączeniu.

Regulamin zakłada w szczególności:

1) uwzględnienie w procesie rekrutacji uczestników Projektu następujących kryteriów:

  1. a) dostępu:

 Wnioskodawca jest mieszkańcem województwa małopolskiego, tj. przebywa na terenie woj. małopolskiego z zamiarem stałego pobytu;

 Wnioskodawca sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 3;

 Wnioskodawca nie może podjąć pracy/powrócić do pracy/utrzymać pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3;

  1. b) preferencji:

 Wnioskodawca pozostaje bez pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3;

  • Wnioskodawca przebywa na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3;
  • Wnioskodawca jest mieszkańcem gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Lista gmin wg dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
  • Wnioskodawca jest rodzicem dziecka do lat 3 wymagającego szczególnej opieki wynikającej z niepełnosprawności;
  • Wnioskodawca jest osobą z niepełnosprawnościami;

 Wnioskodawca jest osobą samotnie wychowującą dziecko do lat 3.

 

  • objęcie rodzica/opiekuna pozostającego bez pracy, który zgłosi chęć uczestnictwa w Projekcie oraz spełni kryteria rekrutacji - promesą gwarantującą przyznanie wsparcia pod warunkiem, że w okresie do 3 m-cy od dnia wystawienia promesy udokumentuje on podjęcie zatrudnienia.
  • zapewnienia rodzicowi dofinansowania do zatrudnienia niani w maksymalnej wysokości 1 600 zł/mc lub 2 250 zł/mc (okresowo waloryzowanej w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia). Podwyższona kwota wsparcia przysługuje rodzicom znajdującym się w trudniejszej sytuacji materialnej, tj. spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
  • przyznanie dofinansowania na okres do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, przy czym łączny okres dofinansowania kosztów związanych z zatrudnieniem niani nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
  • wypłacanie wsparcia w formie refundacji rzeczywiście poniesionych kosztów w transzach po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, w którym sprawowana była opieka przez nianię, po przedłożeniu przez rodzica wniosku o refundację wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków związanych z zatrudnieniem niani w danym miesiącu kalendarzowym.

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru można uzyskać w Punkcie informacyjnym Projektu „Małopolska Niania 2.0” w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 lub pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 wew. 23 (dyżur telefoniczny w godz. 8:00-11:00). Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej: www.rops.krakow.pl — zakładka „Małopolska Niania 2.0”, gdzie zostały zamieszczone dokumenty rekrutacyjne oraz do śledzenia strony Projektu na Facebooku https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/