ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26, tel. 12 3721711, fax. 12 3721714

Zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu DORADZTWA ZAWODOWEGO w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU
 • Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb o charakterze zawodowym dla nie mniej niż 20 uczestników: 2 godziny indywidualne każda osoba. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 dotyczącymi realizacji IPD.
 • Przeprowadzenie identyfikacji potrzeb w zakresie psychospołecznym IŚR dla nie mniej niż 20 uczestników projektu: 2 godziny indywidualne, każda osoba.

 

Celem diagnoz będzie badanie oraz weryfikacja indywidualnych predyspozycji i potencjału uczestnika/uczestniczki i zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz badanie poziomu marginalizacji lub wykluczenia społecznego.

Zgodnie z założeniami doradca zawodowy odpowiedzialny będzie za:

 • przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą dla uczestników/uczestniczek w ramach diagnozy sytuacji zawodowej z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych,
 • wsparcie w zakresie: identyfikacja sytuacji zawodowej, diagnoza potrzeb, możliwości doskonalenia zawodowego w kontekście posiadanych kwalifikacji,
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego z uczestników/uczestniczek projektu, z udziałem uczestnika/uczestniczki w obszarze zawodowym,
 • prowadzenie listy obecności z podpisem uczestnika/uczestniczki potwierdzający udział na zajęciach uczestników/uczestniczek projektu,
 • opracowanie i przekazanie rejestru IPD uczestników/uczestniczek, potwierdzone przez każdego uczestnika/uczestniczkę projektu (podpis i data).

Zgodnie z założeniami psycholog lub trener odpowiedzialny będzie za:

 • przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychospołecznych dla uczestników /uczestniczek w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych,
 • wsparcie w zakresie: identyfikacja sytuacji społecznej, diagnoza potrzeb, możliwości
  i potencjału każdego uczestnika/uczestniczki w kontekście sytuacji rodzinnej, motywacji, ograniczeń, lęków,
 • opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego z uczestników/uczestniczek projektu, z udziałem uczestnika/uczestniczki w obszarze społecznym,
 • prowadzenie listy obecności z podpisem uczestnika/uczestniczki potwierdzający udział na zajęciach uczestników/uczestniczek projektu,
 • opracowanie i przekazanie rejestru IŚR uczestników/uczestniczek, potwierdzone przez każdego uczestnika/uczestniczki projektu (podpis i data).

Od specjalistów wymaga się:

 • stosowanie zasad równościowych i języka wrażliwego na płeć w stosunku do uczestników/uczestniczek projektu,
 • prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań (m.in. ewidencja czasu pracy),
 • współpracę z koordynatorem projektu w zakresie powierzonych zadań,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków ochrony danych osobowych,
 • stosowanie polityki zrównoważonego rozwoju podczas realizacji zadania.
 1. PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: kwiecień-maj 2022, wg. ustalonego harmonogramu
 1. RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługa
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Doradca Zawodowy/Psycholog/Trener  powinien posiadać:

 • wiedzę i wykształcenie w zakresie, przeprowadzania i interpretacji IPD/IŚR
 • doświadczenie w zakresie przeprowadzania IPD/IŚR dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (wykazanie  minimum 1000 h szkoleniowych zajęć),
 • Doradca zawodowy powinien posiadać wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 18d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy ( dotyczy doradztwa zawodowego),
 • Specjalista nie może mieć powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (złożenie oświadczenia),
 • powinien posiadać wiedzę w zakresie stosowania zasad równościowych potwierdzone dokumentami lub złożyć stosowne oświadczenie.

Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczone jedynie te oferty, które spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 5 oraz które zawierają wszystkie załączniki określone w pkt. 8.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny 100%

Punktacja będzie wyliczana według poniższego wzoru:

                                                              Cena najniższa

Liczba punktów ocenianej oferty =  ------------------------------- x 100

                                                                  Cena oferty

Obliczenia punktacji zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA KOSZTU BRUTTO:

Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na koszt zamówienia.

Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być kosztem brutto (razem
z podatkiem VAT). W formularzu oferty należy podać koszt oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
 • Formularz ofertowy,
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków,
 • Oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem,
 • Wykaz przeprowadzonych zajęć doradztwa zawodowego z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

 1. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 30 marca 2022 roku do godz. 11.00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie: z dopiskiem  PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NA WYKONANIE DIAGNOZY IPD/IŚR*  W  PROJEKCIE: „Aktywizacja w Dobczycach”. Przesyłka na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

 • Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
 • Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 niniejszego ogłoszenia dotyczącego rozeznania rynku,
 • Oferta powinna zawierć załączniki wymienione w pkt. 8,
 • Oferta powinna zawierać podpisaną klauzulę RODO,
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Składający ofertę proszeni są o wycenę szacunkowego kosztu wynagrodzenia za jedną godzinę zegarową pracy brutto oraz za całość usługi.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych (tzn. oferta na przeprowadzenie tylko zajęć
z doradztwa wraz z opracowaniem IPD lub tylko przeprowadzenie konsultacji psychospołecznych wraz z opracowaniem IŚR).

Jeżeli sytuacja sanitarno-epidemiczna pozwoli na przeprowadzenie zajęć, MGOPS Dobczyce udostępni salę do przeprowadzenia IPD/IŚR.

Jeżeli niepełnosprawni uczestnicy projektu nie będą mogli dotrzeć na zajęcia specjalista (doradca zawodowy/trener/psycholog) przeprowadzi IPD/IŚR u uczestnika/uczestniczki.
Z uwagi na COVID-19 dopuszcza się przeprowadzenie zajęć zdalnie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej mgops.dobczyce.pl o wyborze Wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.
Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wymienionych w ogłoszeniu.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania powodów.

*niepotrzebne skreślić

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem  w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.