Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach ogłasza nabór pełnoletnich osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym do udziału w programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022. W ramach programu będą podejmowane działania na rzecz wsparcia opiekunów sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną poprzez zapewnienie całodobowego pobytu osobie niepełnosprawnej. Zorganizowane zostaną 14-dniowe wyjazdy do ośrodków/placówek rekomendowanych przez wojewodę i specjalizujących się w opiece nad osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.
Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Usługi w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 - będą realizowane do miesiąca grudnia 2022 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu wyczerpania wolnych miejsc, jednak nie dłużej niż do 20 czerwca 2022 r.
Zgłoszenia osoby niepełnosprawnej do skorzystania z usług opieki wytchnieniowej przyjmowane będą w Dobczycach, przy ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Warunki uczestnictwa w Programie:

  • posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, przez osobę zależną,
  • wspólne zamieszkiwanie opiekuna z osobą niepełnosprawną.

Zgłoszenie do udziału w opiece wytchnieniowej musi zawierać:

  • wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu (zał. nr 1);
  • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
  • Podpisany formularz klauzuli informacyjnej RODO
  • Do  zgłoszenia należy dołączyć kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej Skali FMI (załącznik nr 2).

Informacja o Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, w ramach którego realizowane będzie wsparcie, znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022.
Osoby chętne do wzięcia udziału we wsparciu powinny zapoznać się z treścią Programu
Opieka wytchnieniowa zostanie zorganizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, z zapewnieniem niezbędnych środków ochrony osobistej.
Dodatkowe informacje dotyczące udziału Programu udzielają pracownicy socjalni, pod numerem tel. 12 371 21 711, w poniedziałki 7.30-17.00, od wtorku do czwartku 7.30-15.30, w piątki 7.30-14.00.
Realizator opieki wytchnieniowej skontaktuje się osobami, które zgłoszą się do udziału we wsparciu i przekaże informację o wynikach naboru.