W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, przypominamy o możliwości skorzystania przez dzieci i uczniów  ze wsparcia w zakresie dożywiania w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej oraz spełniające warunki otrzymania wsparcia wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

 

Obecnie obowiązujące kryterium uprawniające do przyznania pomocy w formie dożywiania to:

  • 900 zł netto dla osoby w rodzinie,
  • 1164 zł netto dla osób samotnie gospodarujących.

 

Osoby zainteresowane ww. wsparciem powinny złożyć wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach. Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin. Do przyznania pomocy uwzględniany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 

Wymagane dokumenty:

  • Dokument potwierdzający tożsamość osoby,
  • Dokumenty potwierdzające osiągane dochody,
  • Inne – w zależności od sytuacji osoby/rodziny.