W IV kwartale 2022 realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, pt.: „Aktywizacja w Dobczycach” była kontynuowana.

W III kwartale grupa uczestniczyła w zajęciach z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych w formie poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego, rodzicielskiego oraz wsparcia mającego na celu wyposażenie uczestników w ww. kompetencje.

W okresie od września 2022 3 uczestników odbywa staże zawodowe oraz 9 uczestników rozpoczęło szkolenia. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji.

Od sierpnia 2022 r.  4 uczestników odbywało rehabilitację.

Planowane jest również doradztwo zawodowe. Wszyscy uczestnicy mają zapewnioną pomoc finansową z przeznaczeniem na dojazdy na zajęcia.

Pracownicy socjalni będą realizować kontrakty socjalne uczestników projektu i wspierać w dążeniach do zakończenia projektu zgodnie z zaplanowanymi formami wsparcia.