Od stycznia 2024 roku zostały wprowadzone w naszej gminie zmiany w zakresie przyznawania gorącego posiłku w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Przypominamy, że z tej formy pomocy nieodpłatnie mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej oraz spełniające warunki otrzymania wsparcia wskazane w ustawie o pomocy społecznej.
Ponadto, osoby i rodziny, których dochód przekracza 200 %, a jednocześnie nie przekracza 250% kryterium dochodowego, mają możliwość korzystania z posiłków częściowo odpłatnych (50% kosztu posiłku).
Kryterium uprawniające do przyznania pomocy w formie posiłku to:

  • do 1200 zł netto dla osoby w rodzinie – nieodpłatnie,
  • do 1552 zł netto dla osób samotnie gospodarujących – nieodpłatnie,
  • od 1201 do 1500 zł netto dla osoby w rodzinie – odpłatność 50% za przyznany posiłek,
  • od 1553 do 1940 zł netto dla osób samotnie gospodarujących – odpłatność 50% za przyznany posiłek.

Osoby zainteresowane ww. wsparciem powinny zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach. Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin. Do przyznania pomocy uwzględniany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Wymagane dokumenty:

  • Dokument potwierdzający tożsamość osoby,
  • Dokumenty potwierdzające osiągane dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
  • Inne – w zależności od sytuacji osoby/rodziny.
ZMIANY W SYSTEMIE ŚWIADCZEŃ DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Od 1 stycznia 2024 r. ustawą o świadczeniu wspierającym zmodyfikowano również dotychczasowe zasady przyznawania świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych, polegające w szczególności na wprowadzeniu zmian w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego oraz uchyleniu specjalnego zasiłku opiekuńczego – w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych.
• Po zmianach, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać rodzicom lub innym osobom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez jakichkolwiek ograniczeń w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Również pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie wpływać na jego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
• O świadczenie pielęgnacyjne będą mogły ubiegać się również wszystkie rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek pieczy zastępczej.
• Świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane, jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością – o 100% na drugą i każdą kolejną osobę niepełnosprawna, nad którą sprawowana jest opieka.
• Dodatkowo uchylone zostaną przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujące zasady przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego.
• Jednocześnie przewidziano bardzo szeroką ochronę praw nabytych dla osób, które nabyły bądź nabędą prawo do świadczeń opiekuńczych tj. świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego przed 1 stycznia 2024 r. Osoby te, jeśli będzie ich taka wola, będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia na dotychczasowych zasadach, także w przypadku uzyskania kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność lub rozpoczęcia kolejnego okresu zasiłkowego.
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, skuter, segway i szpital

OŚRODEK W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK BĘDZIE CZYNNY DO 15.30
Informujemy, że z powodów technicznych, w poniedziałek (18.12.2023 r.)
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach czynny będzie w godz. 7:30 - 15:30.
Za utrudnienia przepraszamy.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „INFORMACJA”

Świąteczna Zbiórka Żywności zakończona z sukcesem! Pomimo wysokich cen żywności mieszkańcy naszej gminy okazali otwarte serca – dzięki wspólnym wysiłkom wolontariuszy, ich opiekunów, właścicieli sklepów, ich personelu, oraz organizatorów zbiórki, udało się zebrać 1248 kg żywności, która uczyni święta weselszymi dla 60 rodzin lub osób w trudnej sytuacji. Szczególe podziękowania czynimy w stronę dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Dobczycach, ze Szkoły Podstawowej w Brzączowicach, uczniów Szkoły Podstawowej w Kornatce oraz Zespołu Szkół w Dobczycach. Nieocenioną pomoc w zwiezieniu zebranej żywności okazała Straż Pożarna w Brzączowicach! Pracownicy socjalni naszego ośrodka przygotują 60 paczek świątecznych. Bardzo dziękujemy za udział.

                                                                   Dyrektor i Pracownicy MGOPS w Dobczycach