Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach kontynuuje realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, pt.: „Aktywizacja w Dobczycach”.

W okresie od stycznia do marca 2022 r. prowadzony był nabór do projektu, spośród chętnych osób wybrana została grupa 20 uczestników projektu, którzy od miesiąca kwietnia 2022 r. rozpoczęli uczestnictwo w projekcie. Po przeprowadzaniu diagnozy potrzeb przez doradcę zawodowego oraz przez psychologa zaplanowana została indywidualna ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej dla każdego uczestnika. Na podstawie której uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci szkoleń zawodowych, kursów komputerowych, kursu prawa jazdy, staży lub rehabilitacji. Każdy z uczestników podczas trwania projektu otrzymuje  pomoc finansową z przeznaczeniem na dojazdy na zajęcia.

Pracownicy socjalni prowadzą kontrakty socjalne i wspierają uczestników projektu

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury ROZEZNANIA RYNKU na przeprowadzenie rehabilitacji w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie rehabilitacji w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

 1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714.

W zakresie aktywizacji zdrowotnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Dobczyce, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, z dnia 25.11.2020 roku dla Dyrektora Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Dobczycach zleci wykonanie usługi rehabilitacji.

PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przeprowadzenie rehabilitacji dla 5 osób niepełnosprawnych w zakresie fizjoterapii, w ilości nie mniej niż 10 spotkań każda osoba, wg. wskazań lekarza, w okresie: sierpień - październik 2022.

Zakres rehabilitacji: zgodnie z zaleceniami lekarskimi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Powyższe zabiegi powinny być wykonywane naprzemiennie, poszczególny dzień zabiegowy powinien trwać nie mniej niż 1 godzina, podczas której będą odbywały się zabiegi zgodnie z harmonogramem. Dla zachowania ciągłości rehabilitacji pacjenta w tygodniu powinny odbywać się nie mniej niż dwa spotkania zabiegowe. 

 1. Wymagania formalne:

- dyplom magistra fizjoterapeuty,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w rehabilitacji ruchowej, potwierdzone  dokumentami, w zakresie stosowanych, określonych w zamówieniu, metod fizjoterapeutycznych,

- doświadczenie w zakresie terapii osób-zagrożonych wykluczeniem społecznym (nie mniej niż 50 godzin w okresie 2 ostatnich lat),

- dysponowanie budynkiem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,

- realizacja zabiegów na terenie Gminy Dobczyce,

- dysponowanie sprzętem niezbędnym do wykonywania zabiegów,

- gotowość do wykonania usługi w domu pacjenta.

Wnioskodawca powinien spełnić wymóg w zakresie klauzul społecznych:

- klauzulę zatrudnieniową, wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić nie mniej niż 1 osobę z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj.: co najmniej jedną osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub osobę do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia, przed podjęciem zatrudnienia u Wykonawcy.

- zatrudnienie przez wykonawcę nie mniej niż jednego pracownika na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z art. wymaganiami wynikającymi z art. 95 PZP.

Wnioskodawca złoży wraz z ofertą oświadczenie spełnienia warunków na zał. nr 2 oraz dokumenty wymienione w treści niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Spełnienie kryteriów dotyczących klauzul społecznych zostanie zweryfikowane dokumentami na etapie podpisania umowy.

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

 1. Forma zatrudnienia:

- Umowa na wykonanie usługi.

- Zakłada się, że koszty związane z wykonaniem obowiązków będzie pokrywać Wykonawca.

 1. Wykaz niezbędnych załączników:

- zał. nr 1 formularz ofertowy

- zał. nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków

- zał. nr 3 oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem

- zał. nr 4 potwierdzenie doświadczenia

 - klauzula RODO

 1. Forma i miejsce składania ofert:

- Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną
   czytelność jej treści, na załączniku nr 1.

- Oferta powinna zawierać zgodę na publikację informacji publicznej.

- Oferta powinna zawierać załączniki potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

 1. Wybór oferty nastąpi w oparciu:

- o kryterium ceny 70%

- o kryterium doświadczenia 20%

- spełnienie klauzul zatrudnieniowych 10%

Zamawiający opublikuje informację o wyborze wykonawcy na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.

Składający ofertę powinien wycenić (na formularzu ofertowym) szacunkowy koszt brutto wykonania usługi za jednego uczestnika oraz za całość usługi
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie, z dopiskiem oferta na wykonanie usługi rehabilitacji w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach” w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce w terminie lub przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie wpisać: Oferta na wykonanie usługi rehabilitacji  w  projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach”. do 14.07.2022 r.

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury ROZEZNANIA RYNKU na przeprowadzenie kursu ECDL w projekcie:   
 „Aktywizacja w Dobczycach”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu ECDL w zakresie podstaw pracy z komputerem (B1), w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

- Kompleksowe przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL dla nie mniej niż 5 uczestników projektu „Aktywizacja w Dobczycach”,
Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników podstawowych wiadomości teoretycznych
i praktycznych związanych z pracą z komputerem. Po szkoleniu każdy Uczestnik nabędzie kompetencje związane z podstawowymi zagadnieniami pracy z komputerem. Osiągnięcie celu szkolenia musi być określone nabyciem kwalifikacji oraz potwierdzone w sposób zwalidowany egzaminem i certyfikatem.

Nie dopuszcza się możliwość składania ofert cząstkowych.

WYKONAWCA odpowiedzialny będzie w szczególności za:

 • przeprowadzenie szkolenia ECDL B1 (min. 24 h) zakończonego egzaminem i wydaniem Certyfikatu,
 • prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem, powinny odbywać się na terenie Gminy Dobczyce lub w odległości nie dalszej niż 30 km od Gminy Dobczyce,
 • zapewnienie sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć i przeprowadzenia egzaminu,
 • przygotowanie każdego uczestnika do testu,
 • przeprowadzenie egzaminu,
 • opłacenie egzaminu dla każdego kursanta,
 • poniesienie kosztów wydania Certyfikatów dla każdego kursanta i przekazanie Certyfikatu,
 • prowadzenie dziennika zajęć z realizowanego kursu i monitorowanie uczestnictwa w zajęciach kursantów,
 • terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań (prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności),
 • współpracę z koordynatorem projektu w zakresie powierzonych zadań,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków ochrony danych osobowych,
 • zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem zasad równościowych,
 • zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii,
 • prowadzenie zajęć w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: lipiec-sierpień 2022, ustalonego
  harmonogramu.
 1. MIEJSCE I GODZINY REALIZACJI ZADANIA:

Przewiduje się przeprowadzenie szkolenia ECDL B1, na terenie Gminy Dobczyce. Jeżeli nie uda się wyłonić Wykonawcy, który przeprowadzi zajęcia na terenie Gminy Dobczyce, dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w najbliższym wskazanym miejscu. Budynek powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

MGOPS w Dobczycach deklaruje współpracę w zakresie udostępnienia pomieszczenia do prowadzenia zajęć w Dobczycach.

Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00
( wg. ustalonego harmonogramu).

 1. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

Wykonawca  powinien posiadać:

 • wiedzę i wykształcenie w zakresie prowadzenia kursu,
 • kadrę uprawnioną do prowadzenia ww. działalności i przeprowadzenia egzaminu,
 • zaplecze techniczne oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia,
 • uprawnienia do wykonywania tego typu działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia kursu ECDL (minimum 50 kursantów) w okresie ostatnich 2 lat.
 • Stosowanie zasad równościowych

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (na potwierdzenie warunku zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia).
Wykonawce nie może być podmiotem który podlega wykluczeniu z otrzymania wsparcia, w związku z nałożeniem na niego sankcji powstałych wskutek agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

 1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
 • Zał. 1 Formularz ofertowy
 • Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków
 • Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem
 • Zał. 4 Potwierdzenie spełnienia kryteriów w zakresie doświadczenia – wykaz porad
 • Klauzula RODO
 • Program szkolenia
 1. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 • Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
 • Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku.
 • Oferta powinna Zawierć załączniki wymienione w pkt. 6
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 • Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 07.07.2022 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NA WYKONANIE USŁUGI KURSU ECDL, W PROJEKCIE: „Aktywizacja w Dobczycach” na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

Składający ofertę powinien wycenić szacunkowy koszt brutto wykonania usługi za jednego uczestnika oraz za całość usługi

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty nastąpi w oparciu: o kryterium ceny 70% i o kryterium doświadczenia 30%.

 

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl
o wyborze Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o wyborze oraz
o szczegółach współpracy. Warunki i zasady współpracy, określone zostaną w umowie zawartej z Wykonawcą.

Nie spełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zaproszenie do składania ofert (do niniejszego ogłoszenia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., dalej ,,Pzp”) na świadczenie usług opieki wytchnieniowej, w formie pobytu całodobowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach

Adres zamawiającego: 32-410 Dobczyce, Rynek 26

12 3721711, fax 12 3721714, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
adres strony internetowej: www.mgops.dobczyce.pl

Informacje ogólne:

Ogłoszenie dotyczy - Świadczenie usług opieki wytchnieniowej, w formie pobytu całodobowego, współfinansowane w ramach Programu Ministerstwa Rodziny Polityki Społecznej ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.

Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

- zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1ustawy PZP do wyboru wykonawcy nie mają zastosowania.

- zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach z dnia 01 maja 2018 r., nr 2/2018.

Ogłoszenie zgodnie z kodami CPV: 85000000-9 usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ w ramach pobytu całodobowego dla maksymalnie 10 mieszkańców Gminy Dobczyce, przez okres 14 dni dla każdego z uczestników, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

 1. SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy  z dnia  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oferenci powinni spełniać łącznie następujące warunki:

- gotowość do przyjęcia w okresie od lipca 2022 r. go grudnia 2022 r. dla maksymalnie 10 osób niepełnosprawnych, na 14 dniowy pobyt całodobowy, wskazanych przez Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu.

- posiadać niezbędny sprzęt i warunki do opieki nad ww. osobami,

- budynek, w którym będą przebywać uczestnicy powinien spełniać standardy określone w art. 68 ust. 4, 4a, 5, 5a ustawy z dnia 12 marca 200 r. o pomocy społecznej,

-miejsce pobytu i otoczenie powinno być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz z innymi niepełnosprawnościami,

- posiadać wpis do właściwego rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorom lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, działających na obszarze województwa w celu wykazania spełnieni tego warunku poświadczoną kopię należy złożyć wraz z ofertą,

- placówka, ze względu na specyfikę uczestników, powinna być położona w odległości nie dalszej niż 50 km od granic Gminy Dobczyce – w celu weryfikacji należy w formularzu oferty podać odległość liczoną dla lokalizacji 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

-posiadać kwalifikacje i doświadczenie w realizacji usługi z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi,

- zapewnić całodobowe wyżywienie w każdym dniu pobytu uczestnika, obejmujące co najmniej jeden ciepły posiłek, w tym: śniadanie, obiad i kolację, napoje oraz drobne przekąski, uwzględniając zalecenia lekarskie, potrzeby i  różnorodne diety, zgodnie z potrzebami uczestników korzystających ze świadczeń w ramach opieki wytchnieniowej zgodnie z art. 68 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

Sposób świadczenia usług powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w placówce (uczestnika świadczenia),

Zakres usług w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług  w zakresie nie mniejszym, niż określony w w/w ustawie, w art. 68, ust. 1.

Wykonawca zobowiązuje się do:
Zapewnienia personelu do wykonania czynności, posiadającego kwalifikacje niezbędne do wykonania zadania:

- co najmniej jedna osoba posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu) lub

- co najmniej dwie osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym

Wymagania wobec personelu zatrudnionego w placówkach zapewniających opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, które określa art. 68a ust.4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r., poz. 2268 z późn.zm).

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do potwierdzenia ww. kwalifikacji i doświadczenia.
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i doświadczenie do wykonania usługi oraz zobowiązuje się wykonać ją ze szczególną starannością.
Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania kontroli realizacji usługi w ramach Programu
w każdym czasie bez konieczności informowania Wykonawcy o planowanej kontroli i jej terminie.
Na zakończenie i podsumowanie pobytu każdego uczestnika zostanie przeprowadzona z uczestnikiem lub opiekunem Ankieta Oceny Pobytu.

Wykonawca będzie odpowiadał za:

 • Prowadzenie karty realizacji usługi;
 • Prowadzenie karty raportu dziennego z zakresu wykonanych czynności;
 • Zapewnienie terapii zajęciowej zgodnie z potrzebami uczestników;
 • Podnoszenie sprawności i aktywizowanie uczestników;
 • Zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych;
 • Zapewnianie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;
 • Zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców;
 • Przekazywanie informacji o stanie zdrowia uczestników tylko osobom upoważnionym;
 • Ponoszenie odpowiedzialności za osoby/personel świadczący usługi uczestnikom:
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu zgodnie z obowiązującymi
  w tym zakresie przepisami,

Wykonawca będzie zobowiązany do rozpowszechniania informacji na temat realizacji Programu,
w okresie realizacji umowy z Zamawiającym ( co najmniej poprzez zamieszczenie plakatu promującego Program).

 1. WYMAGANIA DODATKOWE:

Wnioskodawca powinien spełnić wymóg w zakresie klauzul społecznych:

- klauzulę zatrudnieniową, wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić nie mniej niż 1 osobę z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj.: co najmniej jedną osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub osobę do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia, przed podjęciem zatrudnienia u Wykonawcy.

- zatrudnienie przez wykonawcę nie mniej niż dwóch pracowników na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z art. wymaganiami wynikającymi z art. 95 PZP.

Wnioskodawca złoży wraz z ofertą oświadczenie spełnienia warunków na zał. nr 2 oraz dokumenty wymiecione w treści niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Spełnienie kryteriów dotyczących klauzul społecznych zostanie zweryfikowane dokumentami na etapie podpisania umowy.

 1. KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Koszty bezpośrednio związane z realizacją usług opieki wytchnieniowej.

Niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku ze środków publicznych. Niedozwolone jest pobieranie opłat od uczestników Programu.

Koszty świadczenia usług opieki wytchnieniowej mogą dotyczyć wszystkich kosztów bieżących związanych z realizacją tych usług, takich jak:

- wynagrodzenie personelu instytucji świadczącej usługi opieki wytchnieniowej;

- dostawę mediów (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe);

- czynsz, najem, opłaty administracyjne dotyczące lokalu (mi.in wywóz śmieci), w którym sprawowana jest usługa opieki wytchnieniowej;

- przygotowanie i zakupu wyżywienia;

- koszty związae z utrzymaniem czystości;

- zakup środków ochrony osobistej.

Wydatki będą kwalifikowane, jeżeli zostaną faktycznie poniesione w okresie realizacji usługi, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 27 grudnia 2022 r.

 1. KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE:

- odsetki od zadłużenia;

- kwoty i koszty pożyczki lub kredytu;

- kary i grzywny;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

- odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.);

- spłata zaległych zobowiązań finansowych;

- koszty leczenia i rehabilitacji osób;

- amortyzacja;

- leasing;

- rezerwy na pokrycie przyszłych spłat lub zobowiązań;

- opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

8.TERMIN WYKONANIA ZADANIA:

Termin realizacji przedmiotu postępowania: do 27 grudzień 2022 r.

Zadanie zostanie rozliczone fakturą lub fakturami wystawionymi najpóźniej do 27 grudnia 2022 r.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Cena oferty brutto - 60%
Doświadczenie - 30%
Spełnienie klauzul społecznych - 10%

 1. KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW:

Warunki udziału:
1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi dysponować ośrodkiem/placówką wpisaną do rejestru Wojewody, zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

 1. Wykonawca wraz z ofertą składa również:

- Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wyksztalcenia niezbędnych do wykonania zadania, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z podaniem, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,

 1. WARUNKI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez podwykonawców.

 1. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT:

- Termin składania ofert: 06.07.2022 r.

- Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej wraz z załącznikami na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 26.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i dokumentów niezbędnych do dostarczenia, związanych z podpisaniem umowy ponosi Wnioskodawca.

- Informacji na temat ogłoszenia udziela Pani Małgorzata Pawłowska, tel.: 12 3721711.

- Oferta powinna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści.

- Oferta powinna być złożona na załączniku 1.

- Oferta powinna zawierać:

- oświadczenie spełnienia warunków na zał. 2.  

- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę zał.3

- wykaz usług wykonanych przez Wykonawcę zał.4

- klauzulę RODO,

- kserokopię wpisu placówki do rejestru wojewody,

Nie spełnienie warunków formalnych będzie powodem do odrzucenia oferty

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wyłonienia oferenta, bez podania przyczyny.

Ostateczna liczba osób uzależniona jest od ilości zainteresowanych.

 

Nadal prowadzimy nabór pełnoletnich osób, legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym do udziału w programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.
Celem Programu jest zapewnienie całodobowego pobytu osobie niepełnosprawnej przez 14 dni, w specjalistycznym ośrodku, rekomendowanym przez wojewodę i specjalizującym się w opiece nad osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.
Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Zgłoszenia przyjmowane są w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach, przy ul. Rynek 26.
Warunki uczestnictwa w Programie:

 • posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, przez osobę zależną,
 • wspólne zamieszkiwanie opiekuna z osobą niepełnosprawną.

Zgłoszenie do udziału w opiece wytchnieniowej musi zawierać:

 • wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu (zał. nr 1);
 • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
 • Podpisany formularz klauzuli informacyjnej RODO
 • Do zgłoszenia należy dołączyć kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej Skali FMI (załącznik nr 2).

Informacja o Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/.../program-opieka-wytchnieniowa....
Osoby chętne do wzięcia udziału we wsparciu powinny zapoznać się z treścią Programu
Dodatkowych informacji dotyczących udziału w Programie udzielają pracownicy socjalni, pod numerem tel. 12 371 21 711, w poniedziałki 7.30-17.00, od wtorku do czwartku 7.30-15.30, w piątki 7.30-14.00.