OGŁASZAMY DODATKOWY NABÓR NA JEDNO WOLNE MIEJSCE W PROGRAMIE "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2022

Ofertę kierujemy do rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne do 16-go roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

Głównym celem programu jest wsparcie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osoby niepełnosprawnej w podejmowaniu wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwi osobie niepełnosprawnej prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia. Za usługę asystenta osoba nie ponosi odpłatności.

Rodzice dziecka spełniającego powyższe warunki, zainteresowani skorzystaniem z usług asystenta osobistego mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka - osobiście w godzinach pracy ośrodka lub telefonicznie pod numerem tel. 12 3721720.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach ogłasza nabór pełnoletnich osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym do udziału w programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022. W ramach programu będą podejmowane działania na rzecz wsparcia opiekunów sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną poprzez zapewnienie całodobowego pobytu osobie niepełnosprawnej. Zorganizowane zostaną 14-dniowe wyjazdy do ośrodków/placówek rekomendowanych przez wojewodę i specjalizujących się w opiece nad osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.
Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Usługi w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 - będą realizowane do miesiąca grudnia 2022 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu wyczerpania wolnych miejsc, jednak nie dłużej niż do 20 czerwca 2022 r.
Zgłoszenia osoby niepełnosprawnej do skorzystania z usług opieki wytchnieniowej przyjmowane będą w Dobczycach, przy ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Warunki uczestnictwa w Programie:

 • posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, przez osobę zależną,
 • wspólne zamieszkiwanie opiekuna z osobą niepełnosprawną.

Zgłoszenie do udziału w opiece wytchnieniowej musi zawierać:

 • wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu (zał. nr 1);
 • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
 • Podpisany formularz klauzuli informacyjnej RODO
 • Do  zgłoszenia należy dołączyć kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej Skali FMI (załącznik nr 2).

Informacja o Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, w ramach którego realizowane będzie wsparcie, znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022.
Osoby chętne do wzięcia udziału we wsparciu powinny zapoznać się z treścią Programu
Opieka wytchnieniowa zostanie zorganizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, z zapewnieniem niezbędnych środków ochrony osobistej.
Dodatkowe informacje dotyczące udziału Programu udzielają pracownicy socjalni, pod numerem tel. 12 371 21 711, w poniedziałki 7.30-17.00, od wtorku do czwartku 7.30-15.30, w piątki 7.30-14.00.
Realizator opieki wytchnieniowej skontaktuje się osobami, które zgłoszą się do udziału we wsparciu i przekaże informację o wynikach naboru.

 

Kontynuujemy realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, pt.: „Aktywizacja w Dobczycach”.
W okresie od stycznia do marca 2022 r. prowadzony był nabór uczestników, spośród chętnych osób wybrana została grupa 20 uczestników, którzy od miesiąca kwietnia rozpoczęli udział w projekcie. W maju, z każdym z uczestników, zostanie opracowana diagnoza. Na podstawie rozeznanych potrzeb będzie zaplanowana indywidualna ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej dla każdego uczestnika, w ramach której uczestnicy wezmą udział w szkoleniach, stażach lub rehabilitacji.

 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26, tel. 12  3721711, fax. 12 3721714.

W związku z realizacją rządowego programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na  zadanie:

Asystentura dla osoby niepełnosprawnej, całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji w zakresie: wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, tj.: pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych przez osobę niepełnosprawną (znoszenie/wynoszenie osoby niepełnosprawnej z II piętra, pomoc w przesiadaniu się na wózek inwalidzki, pchanie wózka osoby niepełnosprawnej), w ilości 225 godzin rocznie.

 

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” W DOBCZYCACH

Rozpoczęła się realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022r.

Program adresowany jest do osób powyżej 65 roku życia, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach będzie realizował samodzielnie poprzez:

1) Wsparcie społeczne:

 1. współpraca z wolontariuszami w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).

2) Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez:

 1. wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
 2. pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
 3. pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu lub innej instytucji.

3) Wsparcie psychologiczne:

 1. informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
 2. w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora organizuje niezbędną pomoc.

4) Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:

 1. pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,
 2. pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. PO PŻ Banku Żywności,
 3. dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
 4. wsparcie seniorów objętych programem w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi,

OSOBY ZAINTERESOWANE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ DZWONIĄC POD NUMERY TELEFONÓW, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7.30-14.00:

12 3721 711,

12 3721 720,

12 3721 794

Realizatorem Programu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.

Na realizację zadania Gmina otrzymała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w wysokości 11 000 złotych.