Już w najbliższy weekend, tj. 1 – 2 kwietnia odbędzie się w sklepach na terenie Gminy Dobczyce Wielkanocna Zbiórka Żywności.

Aby dołączyć do akcji wystarczy zakupić dodatkowe artykuły spożywcze i po odejściu od kasy w supermarkecie przekazać je wolontariuszom lub wrzucić do oznakowanych koszy.

Zebrana żywność trafi jeszcze przed świętami m.in.:

 • do rodzin wielodzietnych
 • do osób chorych
 • do samotnie wychowujących dzieci
 • do osób bezdomnych
 • do osób żyjących w ubóstwie.

Zapraszamy Wszystkich do wsparcia akcji!

Zbiórka organizowana jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26, tel. 12 3721711, fax. 12 3721714

Zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu DORADZTWA ZAWODOWEGO w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU
 • Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb o charakterze zawodowym dla nie mniej niż 20 uczestników: 2 godziny indywidualne każda osoba. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 dotyczącymi realizacji IPD.
 • Przeprowadzenie identyfikacji potrzeb w zakresie psychospołecznym IŚR dla nie mniej niż 20 uczestników projektu: 2 godziny indywidualne, każda osoba.

Informujemy, że zaplanowany na 17 marca 2022 r. dyżur pracowników ZUS dotyczący składania wniosków o świadczenie z programu Rodzina 500+ nie odbędzie się w tym terminie. Spotkanie z ekspertem ZUS zostanie zorganizowane w kwietniu. O dokładnym terminie poinformujemy wkrótce.
Przepraszamy za utrudnienia.

Miejsko Gminny – Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach  informuje, że realizuje Program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022. Jest to program Ministerstwa  Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości: 210 120,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 210 120,00 zł

Okres realizacji programu: 01.04.2022 r. – 31.12.2022 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Grupą docelową jest 16 osób mieszkających na terenie Gminy i Miasta Dobczyce, w tym:

5 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

9 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

2 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Realizacja programu przyczyni się do przeciwdziałania izolacji społecznej, wsparcia emocjonalnego osoby i rodziny uczestnika  , zwiększenia  szansy na prowadzenie bardziej samodzielnego życia, rozwijania zainteresowań oraz poprawę funkcjonowania w życiu społecznym.

 

 

Grafika przedstawia flagę Ukrainy po lewej stronie, po prawej stronie tekst: Informacja dla uchodźców z Ukrainy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji publikuje informacje na temat punktów pomocy dla obywateli Ukrainy, uciekających przed konfliktem zbrojnym, na terenie Polski, informacje są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy 

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita przekazał informację, że w Małopolsce działać będzie specjalna, całodobowa infolinia dla Ukraińców. Pod numerem: 12 210 20 02 pracownicy Wydziału Spraw Cudzoziemców będą udzielać informacji osobom szukającym schronienia w regionie.