Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Program przewiduje zapewnienie pomocy w jednej z trzech form – posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
W ramach programu udziela się wsparcia:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 3. osobom znajdującym się w sytuacjach, wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

O pomoc w ramach Programu mogą ubiegać się  osoby, których dochód nie przekracza 200% przyjętego w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, tj. 1552 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1200 zł netto miesięcznie dla osoby gospodarującej w rodzinie.

Realizatorem Programu na terenie Gminy Dobczyce jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.  Aby skorzystać z pomocy należy złożyć pisemny wniosek. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu:

12 3731102, 12 3731104, 12 3731108

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa. Wojewoda Małopolski w ramach zawartej z Gminą umowy przekazuje Gminie Dobczyce środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 158 423 zł z przeznaczaniem na realizację Programu w 2024 roku. Planowany koszt realizacji programu w Gminie Dobczyce w 2024 r. wynosi 453 423 zł.

Usługi sąsiedzkie to świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania i świadczone są przez osoby mieszkające w sąsiedztwie.

W ramach usług sąsiedzkich może być udzielana pomoc osobom, które ukończyły 60 lat i więcej, w następującym zakresie:

 • w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
 • w podstawowej opiece higieniczno-pielęgnacyjnej – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,
 • w miarę potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Z usług sąsiedzkich będzie mogła przede wszystkim skorzystać:

 • osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga wsparcia innych osób,
 • osoba pozostająca w rodzinie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie z nią zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi sąsiedzkie są odpłatne. Odpłatność naliczana jest zgodnie z dochodem wnioskodawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa lokalnego, tj. na podstawie Uchwały Nr LXXIII/605/2024 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 marca 2024 r.

Kto będzie mógł świadczyć pomoc?

Usługi sąsiedzkie będą mogły realizować osoby, które spełnią poniższe wymagania:

 • ukończyły 18. rok życia,
 • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,
 • zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,
 • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (szkolenie zapewnia ośrodek pomocy społecznej),
 • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o pomoc w postaci sąsiedzkich usług opiekuńczych,
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o potrzebie pomocy osób drugich.

Więcej informacji można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 44 H, tel. 12 3731108

Usługi sąsiedzkie realizowane w ramach rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Miejsko Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko fizjoterapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 12-letniego dziecka z zaburzeniami psychicznymi, z rozpoznaniem jednostki chorobowej 02-P, w wymiarze 5 godzin tygodniowo, nie więcej niż 20 godzin miesięcznie. Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia lub umowy z działalnością gospodarczą. Stawka za 1 godz. wynosi 100 zł. Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, poz. 1598 z późniejszymi zmianami):

1/ osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: fizjoterapeuty

2/ doświadczenie zawodowe : osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej 3-miesięczny  staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, warsztatach terapii zajęciowej, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są w domu klienta.

            Dokumenty potwierdzające wyżej wymagane kwalifikacje oraz CV należy złożyć do 15.05.2024 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul.Jagiellońska 44 H w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko fizjoterapeuty”. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr 123731108.

Miejsko Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko fizjoterapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 12-letniego dziecka z zaburzeniami psychicznymi, z rozpoznaniem jednostki chorobowej 02-P, w wymiarze 5 godzin tygodniowo, nie więcej niż 20 godzin miesięcznie. Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia lub umowy z działalnością gospodarczą. Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, poz. 1598 z późniejszymi zmianami):

1/ osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: fizjoterapeuty

2/ doświadczenie zawodowe : osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej 3-miesięczny  staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, warsztatach terapii zajęciowej, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są w domu klienta.

            Dokumenty potwierdzające wyżej wymagane kwalifikacje oraz CV należy złożyć do 05.04.2024 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul.Jagiellońska 44 H w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko fizjoterapeuty”. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr 123731108.

    Wielkanocna Zbiórka Żywności została zakończona wspaniałym wynikiem – 1419 kg! Dzięki wysiłkom wolontariuszy, ich opiekunów, właścicieli i personelu sklepów oraz organizatorów zbiórki, zebrano artykuły żywnościowe, które uczynią święta lepszymi dla 70 rodzin lub osób w trudnej sytuacji.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę dzieci i młodzieży ze Szkół  Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Dobczycach, ze Szkoły Podstawowej w Brzączowicach, uczniów Szkoły Podstawowej w Kornatce, Zespołu Szkół w Dobczycach oraz Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach. Bardzo dziękujemy Straży Pożarnej w Brzączowicach za pomoc w zwiezieniu zebranej żywności! Paczki świąteczne zostaną przygotowane i rozdysponowane przez pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej.

   Wielkie podziękowania dla ofiarodawców.