Usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Zgłoszenie o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych, podobnie jak w pozostałych przypadkach kieruje się do pracownika socjalnego z rejonu opiekuńczego, w którym zamieszkuje zainteresowana osoba.

 

Usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Zgłoszenie o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych, podobnie jak w pozostałych przypadkach kieruje się do pracownika socjalnego z rejonu opiekuńczego, w którym zamieszkuje zainteresowana osoba.

 

Procedura postępowania

Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby znajdującej się w trudnej sytuacji lub po zgłoszeniu takiego faktu przez inną osobę pracownikom ośrodka, którzy podejmują odpowiednie działania. Przeprowadzają wywiad w rodzinie wnioskodawcy i na jego podstawie oraz na podstawie otrzymanych dokumentów podejmowana jest decyzja o przyznaniu pomocy lub jej odmowie.

Wymagane dokumenty

 •  dowód osobisty,
 • emeryt (rencista) - odcinek emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca lub decyzja organu przyznającego świadczenie,
 • osoba niepełnosprawna - orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
 • osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto za ostatni miesiąc,
 • rolnik - nakaz podatkowy,
 • osoba prowadząca działalność gospodarczą - oświadczenie potwierdzone przez Urząd Skarbowy,
 • dziecko w rodzinie uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej– zaświadczenie ze szkoły z uwzględnieniem, czy pobiera stypendium lub wynagrodzenie za praktykę,
 • osoba bezrobotna - zaświadczenie z Urzędu Pracy,
 • osoba chora - zaświadczenie lekarskie, rachunki za leki,
 • rachunki za opłaty związane z utrzymaniem mieszkania,
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na formy pomocy określone przez pracownika socjalnego (np. postanowienie Sądowe, nakaz eksmisji, stan zadłużenia itp.),
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność sprawowania opieki nad osoba chorą.

Miejsce załatwiania sprawy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 26 - parter, pok. 006

Telefon: +48 12 37 21 714

Tryb odwoławczy

Decyzje o przyznaniu lub odmowie pomocy podejmuje w formie pisemnej kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podstawa prawna

Pomocy społecznej udziela się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. Nr 64 poz. 593, z e zm.)