Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dziadkowie, rodzeństwo) lub inna osoba, na której zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

  • nie później niż do ukończenia 18 roku życia,
  • w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.

 

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dziadkowie, rodzeństwo) lub inna osoba, na której zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

  • nie później niż do ukończenia 18 roku życia,
  • w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.

 

Procedura postępowania

Świadczenie pielęgnacyjne udzielane jest na wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wymagane dokumenty

  • kserokopie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości osoby, w przypadku dziecka – skrócony odpis aktu urodzenia,
  • orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (dotyczy dziecka do 16. roku życia) lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16. roku życia),
  • w przypadku, gdy opieka jest sprawowana nad osoba dorosłą – kopia aktu zgonu jej małżonka lub potwierdzenie, że jest panną/kawalerem,
  • w przypadku osoby opiekującej się: zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że nie figuruje w rejestrze osób bezrobotnych,
  • w przypadku osoby opiekującej się, jeżeli podlega ubezpieczeniom w KRUS – zaświadczenie potwierdzające ten fakt,

Miejsce załatwiania sprawy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 22a - parter, pok. 001

Telefon: +48 12 37 21 715, +48 12 37 21 714

Tryb odwoławczy

Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego podejmuje w formie pisemnej kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podstawa prawna

Świadczenie pielęgnacyjne udziela się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255, z e zm.)

Pliki do pobrania

Cannot find the download. ID=22