Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Wysokość wypłacanego świadczenia w ramach zasiłku pielęgnacyjnego ustalana jest na podstawie art. 19 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Wysokość wypłacanego świadczenia w ramach zasiłku pielęgnacyjnego ustalana jest na podstawie art. 19 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Procedura postępowania

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na wniosek osoby zainteresowanej po przedstawieniu wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty

  • kserokopia dowodu osobistego lub inna uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Miejsce załatwiania sprawy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 22a - parter, pok. 001

Telefon: +48 12 37 21 715, +48 12 37 21 714

Tryb odwoławczy

Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego podejmuje w formie pisemnej kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podstawa prawna

Zasiłek pielęgnacyjny udziela się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255, z e zm.)

Pliki do pobrania

Cannot find the download. ID=20