Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się.

Zasiłek rodzinny przysługuje wnioskodawcom, jeżeli dochód ich rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się.

Zasiłek rodzinny przysługuje wnioskodawcom, jeżeli dochód ich rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

Procedura postępowania

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej. Po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z kompletem dokumentów podejmowana jest decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania zasiłku.

Wymagane dokumenty

 • kserokopia dowodu osobistego,
 • skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci,
 • orzeczenia o niepełnosprawności,
 • oświadczenia członków rodziny o innych dochodach,
 • zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego.

Miejsce załatwiania sprawy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 22a - parter, pok. 001 lub 002

Telefon: +48 12 37 21 715, +48 12 37 21 742

Tryb odwoławczy

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego podejmuje w formie pisemnej kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podstawa prawna

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego udziela się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255, z e zm.)

Pliki do pobrania

Cannot find the download. ID=19
Cannot find the download. ID=76
Cannot find the download. ID=30
Cannot find the download. ID=77
Cannot find the download. ID=31
Cannot find the download. ID=78
Cannot find the download. ID=79
Cannot find the download. ID=80
Cannot find the download. ID=36
Cannot find the download. ID=73
Cannot find the download. ID=41
Cannot find the download. ID=81
Cannot find the download. ID=38
Cannot find the download. ID=82
Cannot find the download. ID=34
Cannot find the download. ID=83