DODATEK OSŁONOWY – FORMULARZE WNIOSKÓW JUŻ DOSTĘPNE W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w DOBCZYCACH.
Dodatek osłonowy – nowa forma pomocy, która ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizujemy projekt pod tytułem „Aktywizacja w Dobczycach”.
Celem projektu realizowanego przez ośrodek pomocy społecznej są zindywidualizowane działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.
W roku 2022 do projektu zostanie zrekrutowanych 20 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo oraz niepełnosprawnych. Nabór do uczestnictwa w projekcie w roku 2022 trwa do 31 marca 2022 r. Dla każdego uczestnika poprzez indywidualną diagnozę potrzeb zaplanowane zostanie wsparcie. W zależności od potrzeb będzie to: kursy lub szkolenia zawodowe, staże lub rehabilitacja oraz pomoc finansowa.
W pierwszym etapie zostanie sporządzona przez doradcę zawodowego diagnoza dla każdego uczestnika w zakresie predyspozycji społeczno–zawodowych, na podstawie której każdy otrzyma indywidualne wsparcie w postaci szkolenia, kursu, stażu lub rehabilitacji oraz pomoc finansową z przeznaczeniem na dojazdy na zajęcia.
Osoby chętne do uczestnictwa w projekcie mogą uzyskać informacje na temat naboru od 3 stycznia 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach lub pod nr tel. 12 37 21 711.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NIECZYNNY W DNIU 7  STYCZNIA 2022 R.

W piątek 7 stycznia 2022 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach będzie nieczynny.
Dzień wolny został wprowadzony, zgodnie z kodeksem pracy, w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w dniu 1 stycznia 2022 r. (Nowy Rok).

W dniu 24 grudnia 2021 roku (piątek)

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dobczycach będzie nieczynny.