Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach realizuje projekt pt.: Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Obecnie w projekcie uczestniczy 15 osób.

Uczestnicy zakończyli II etap projektu, jakim był trening umiejętności i kompetencji społecznych. W ramach spotkań i warsztatów, zarówno indywidualnych, jaki i grupowych, osoby mogły zapoznać się z technikami komunikacji międzyludzkiej, zasadami organizacji czasu pracy i życia rodzinnego. W projekcie uczestniczą osoby niepełnosprawne, które również otrzymały wsparcie w formie treningu umiejętności i kompetencji społecznych. Zajęcia miały na celu zmotywowanie uczestników do podejmowania zmian, zwiększenie poczucia własnej wartości.

Następnym etapem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników projektu, która będzie realizowana od miesiąca lipca 2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usług z zakresu aktywnej integracji o charakterze społecznym w projekcie „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Konkurs ofert

Na przeprowadzenie szkoleń i kursów oraz zorganizowania staży zawodowych dla uczestników projektu w ramach projektu

– „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”

Postępowanie prowadzone  na podstawie art.11 ust 6  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi z zakresu z zakresu aktywnej integracji dla 8 uczestników projektu „Aktywni i potrzebni – Razem” na terenie Gminy Dobczyce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, NIP: 6811004443

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, tel/fax. 12/3721714,

 

  1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie szkoleń i kursów dla 6 uczestników projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce” i staży dla 2 uczestników projektu. Razem usługa integracji zawodowej dla 8 osób zgłoszonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, których celem jest aktywizacja zawodowa.
  2. Zgodnie z założeniami WYKONAWCA odpowiedzialny będzie za:

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie rehabilitacji w projekcie: „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

  1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

       REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714.

W zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Dobczyce, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, z dnia 26.02.2018 roku dla Dyrektora Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Dobczycach zleci wykonanie usługi rehabilitacji.

PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przeprowadzenie rehabilitacji dla osoby niepełnosprawnej w zakresie fizjoterapii, w ilości nie mniej niż 20 h w warunkach ambulatoryjnych, w okresie czerwiec- sierpień 2019.

W związku z uczestnictwem w projekcie "Jestem i działam - Aktywne Dobczyce" współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-202, 16 uczestników odbywa treningi umiejętności społecznych. Atmosfera jest bardzo przyjazna. Frekwencja 100%. Dla uczestników projektu przewidziane są również inne formy aktywizacji: szkolenia, staże, kursy edukacyjne lub inne zaplanowane dla każdego uczestnika kursy np.: prawa jazdy. Dla każdego jest przewidziane wsparcie finansowe w postaci stypendiów i zasiłków.
Projekt będzie kontynuowany również w roku 2019 na podobnych zasadach.