Konkurs ofert

Na przeprowadzenie szkoleń i kursów oraz zorganizowania staży zawodowych dla uczestników projektu w ramach projektu

– „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”

Postępowanie prowadzone  na podstawie art.11 ust 6  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi z zakresu z zakresu aktywnej integracji dla 8 uczestników projektu „Aktywni i potrzebni – Razem” na terenie Gminy Dobczyce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, NIP: 6811004443

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, tel/fax. 12/3721714,

 

  1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie szkoleń i kursów dla 6 uczestników projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce” i staży dla 2 uczestników projektu. Razem usługa integracji zawodowej dla 8 osób zgłoszonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, których celem jest aktywizacja zawodowa.
  2. Zgodnie z założeniami WYKONAWCA odpowiedzialny będzie za:

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie rehabilitacji w projekcie: „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

  1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

       REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714.

W zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Dobczyce, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, z dnia 26.02.2018 roku dla Dyrektora Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Dobczycach zleci wykonanie usługi rehabilitacji.

PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przeprowadzenie rehabilitacji dla osoby niepełnosprawnej w zakresie fizjoterapii, w ilości nie mniej niż 20 h w warunkach ambulatoryjnych, w okresie czerwiec- sierpień 2019.

W związku z uczestnictwem w projekcie "Jestem i działam - Aktywne Dobczyce" współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-202, 16 uczestników odbywa treningi umiejętności społecznych. Atmosfera jest bardzo przyjazna. Frekwencja 100%. Dla uczestników projektu przewidziane są również inne formy aktywizacji: szkolenia, staże, kursy edukacyjne lub inne zaplanowane dla każdego uczestnika kursy np.: prawa jazdy. Dla każdego jest przewidziane wsparcie finansowe w postaci stypendiów i zasiłków.
Projekt będzie kontynuowany również w roku 2019 na podobnych zasadach.

 

W związku z rekrutacja do projektu pt.: "Jestem i działam - Aktywne Dobczyce" do dnia 15.03.2019 r. zamieszczamy Regulamin rekrutacji.

 

ROZEZNANIE RYNKU

Na wykonanie usługi DORADZTWA ZAWODOWEGO w projekcie: „JESTEM I DZIAŁAM – AKTYWNE DOBCZYCE”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu DORADZTWA ZAWODOWEGO w projekcie: „JESTEM I DZIAŁAM – AKTYWNE DOBCZYCE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

  1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26, tel. 12 3721711, fax. 12 3721714
  1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb z doradztwa zawodowego dla nie mniej niż 15 uczestników: 4 godziny indywidualne każda osoba.

Celem zajęć będzie badanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy i poziomu  marginalizacji i wykluczenia społecznego.