Trwa rekrutacja do projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce” od 01 stycznia 2019 do 15 marca 2019 r. Uczestnikami projektu mogą być osoby pozostające bez pracy oraz osoby niepełnosprawne. Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie będą mogły skorzystać:

- z poradnictwa psychospołecznego,

- doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy,

- ze szkoleń i kursów zawodowych oraz komputerowych,

- z płatnych staży zawodowych,

- badań i konsultacji lekarskich.

Osoby niepełnosprawne będą mogły otrzymać wsparcie w postaci rehabilitacji.

Dla wszystkich uczestników przewidziana jest pomoc finansowa a udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie oraz chcące dowiedzieć się więcej na temat projektu mogą uzyskać informacje w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 26 w tygodniu od poniedziałku w godz. 7.30 do 16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15 lub osobiście lub telefonicznie  pod nr 12 37 21 711.

 

Projekt „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce” w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 Kwota projektu ogółem na l. 2019-2020  255 500,00 zł.
                       
  W tym: dofinansowanie  217 100,00 zł.
                                       
Wkład własny    38 400,00 zł.

                            Rocznie kwota projektu: 127 750,00 zł
                            W tym: dofinansowanie  108 550,00 zł.
                                         Wkład własny    19 200,00 zł.


            W projekcie realizowanym w Poddziałaniu 9.1.1 RPO WM, grupę docelową stanowią: osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji wsparcia dla uczestników projektu, zamieszkałe na terenie Gminy Dobczyce.

Dla każdego uczestnika projektu opracowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb przez pracowników socjalnych. Każdy z uczestników otrzyma ofertę wsparcia odpowiadającą kompleksowo na zidentyfikowane u niego potrzeby.

Będą realizowane formy aktywizacji wynikające z diagnozy oraz w oparciu o ścieżkę reintegracji, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

 

OGŁASZAMY NABÓR DO PROJEKTU
„JESTEM I DZIAŁAM – AKTYWNE DOBCZYCE”

NA ROK 2019

Również TY możesz skorzystać, jeżeli jesteś osobą, która:

- szuka nowego zawodu i chce się przekwalifikować

- myśli o podjęciu kursu prawa jazdy

- planuje pogłębić kwalifikacje zawodowe

TERAZ możesz podjąć aktywność zawodową dzięki projektom współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Czekamy na Ciebie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dobczycach, Rynek 26

NABÓR DO PROJEKTU: STYCZEŃ-MARZEC 2019

POSZUKUJEMY:

- osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo

- niepełnosprawnych

- chorujących psychicznie

OFERUJEMY:

- wsparcie finansowe

- pomoc wykwalifikowanych specjalistów

- bezpłatne szkolenia

- staże zawodowe

-pomoc finansową

    Miło nam poinformować, że projekt  Gminy Dobczyce - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, dotyczący aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem  i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia pt.: „Jestem i działam - Aktywne Dobczyce” otrzymał pozytywny wynik oceny formalno-merytorycznej i został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania i podpisania umowy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie, realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD

W magazynie żywności w Dobczycach, przy ul. Kościuszki 12, wydawana  jest żywność w różnym asortymencie, która przekazywana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Uprawnione do skorzystania z tej formy pomocy są osoby i rodziny, których dochód nie przekracza określonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryterium dochodowego (1268 zł dla osoby samotnej, 1028 zł na osobę w rodzinie). Skierowania do Magazynu Żywności wydają pracownicy socjalni MGOPS w Dobczycach ul. Rynek 26, p.006, parter UGiM Dobczyce.