Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

 

W ramach Programu udziela się wsparcia w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym,

w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze

szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem

bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób

samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Do przyznania tej formy pomocy obowiązuje dochód 150% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej wymienionego w art.8.

 

 

                                                            Dobczyce, dnia 12.03.2018 r.

ROZEZNANIE RYNKU

Na wykonanie usługi DORADZTWA ZAWODOWEGO projektu w projekcie:

„AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ DLA CIEBIE”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu DORADZTWA ZAWODOWEGO w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

OGŁASZAMY NABÓR DO PROJEKTU „AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM”

NA ROK 2018

Również TY możesz skorzystać, jeżeli jesteś osobą, która:

- szuka nowego zawodu i chce się przekwalifikować

- myśli o podjęciu kursu prawa jazdy kat. B

- planuje pogłębić kwalifikacje zawodowe

 możesz podjąć aktywność społeczno-zawodową dzięki projektom współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Czekamy na Ciebie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dobczycach, Rynek 26

NABÓR DO PROJEKTU: STYCZEŃ-MARZEC 2018

Projekt „Aktywni i potrzebni - Razem” w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest realizowany w okresie 2016-2018.
W projekcie realizowanym w Poddziałaniu 9.1.1 RPO WM, grupę docelową stanowią: osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji wsparcia dla uczestników projektu, zamieszkałe na terenie Gminy Dobczyce.

Realizacja projektu „Aktywni i potrzebni – Razem” w roku 2017, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  weszła w końcową fazę. W projekcie wzięło udział 22 uczestników. W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Każda z osób miała możliwość wyboru kilku form wsparcia, tych których najbardziej potrzebowała i które zostały potwierdzone diagnozą doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego: 9 uczestników odbywało zajęcia komputerowe z zakresu kursu ECDL, 9 osób uczestniczyło w kursie prawa jazdy kat. B, 3 uczestników podjęło od września staże w różnych instytucjach, 9 uczestników podjęło kursy zawodowe w zakresie: prawo jazdy kat. C/C+E, kurs masażu, kurs koparko-ładowarki, kurs obsługi wózka widłowego, kurs kosmetologii, kurs florystyczny, kurs spawania metodą MIG. Osoby, które były kierowane na specjalistyczne kursy odbyły badania lekarskie i psychotechniczne. W okresie trwania zajęć aktywizujących uczestnicy projektu zostali objęci pomocą finansową, a uczestnicy skierowani na staż otrzymują stypendia stażowe. W projekcie uczestniczą również osoby niepełnosprawne, które miały możliwość otrzymania wsparcia w postaci kursów zawodowych i zajęć rehabilitacyjnych.

Realizacja projektu w roku 2017 dobiega końca, jednak w roku 2018 projekt będzie kontynuowany. Nabór do projektu jest zaplanowany w okresie styczeń-marzec 2018 r. Zapraszamy wszystkich chętnych, również osoby niepełnosprawne, do uczestnictwa w projekcie.  

Dokładnych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.