Realizacja projektu „Aktywni i potrzebni – Razem” w roku 2017, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  weszła w końcową fazę. W projekcie wzięło udział 22 uczestników. W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Każda z osób miała możliwość wyboru kilku form wsparcia, tych których najbardziej potrzebowała i które zostały potwierdzone diagnozą doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego: 9 uczestników odbywało zajęcia komputerowe z zakresu kursu ECDL, 9 osób uczestniczyło w kursie prawa jazdy kat. B, 3 uczestników podjęło od września staże w różnych instytucjach, 9 uczestników podjęło kursy zawodowe w zakresie: prawo jazdy kat. C/C+E, kurs masażu, kurs koparko-ładowarki, kurs obsługi wózka widłowego, kurs kosmetologii, kurs florystyczny, kurs spawania metodą MIG. Osoby, które były kierowane na specjalistyczne kursy odbyły badania lekarskie i psychotechniczne. W okresie trwania zajęć aktywizujących uczestnicy projektu zostali objęci pomocą finansową, a uczestnicy skierowani na staż otrzymują stypendia stażowe. W projekcie uczestniczą również osoby niepełnosprawne, które miały możliwość otrzymania wsparcia w postaci kursów zawodowych i zajęć rehabilitacyjnych.

Realizacja projektu w roku 2017 dobiega końca, jednak w roku 2018 projekt będzie kontynuowany. Nabór do projektu jest zaplanowany w okresie styczeń-marzec 2018 r. Zapraszamy wszystkich chętnych, również osoby niepełnosprawne, do uczestnictwa w projekcie.  

Dokładnych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie rehabilitacji w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach działając na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 10 maja 2017 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Dobczyce wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu aktywnej integracji dla 12 uczestników projektu „Aktywni i potrzebni – Razem”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Dobczyce w obszarze pomocy społecznej z zakresu usług aktywnej integracji.

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury ROZEZNANIA RYNKU

na przeprowadzenie kursu ECDL w projekcie: „AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu ECDL w zakresie podstaw pracy z komputerem (B1) w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

INFORMACJA O WYŁONIENIU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na wykonanie usługi z zakresu KURSU PRAWA JAZDY KAT. B w projekcie: AKTYWNI I POTRZENI – RAZEM, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020.