Świąteczna Zbiórka Żywności zakończona z sukcesem! Pomimo wysokich cen żywności mieszkańcy naszej gminy okazali otwarte serca – dzięki wspólnym wysiłkom wolontariuszy, ich opiekunów, właścicieli sklepów, ich personelu, oraz organizatorów zbiórki, udało się zebrać 1248 kg żywności, która uczyni święta weselszymi dla 60 rodzin lub osób w trudnej sytuacji. Szczególe podziękowania czynimy w stronę dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Dobczycach, ze Szkoły Podstawowej w Brzączowicach, uczniów Szkoły Podstawowej w Kornatce oraz Zespołu Szkół w Dobczycach. Nieocenioną pomoc w zwiezieniu zebranej żywności okazała Straż Pożarna w Brzączowicach! Pracownicy socjalni naszego ośrodka przygotują 60 paczek świątecznych. Bardzo dziękujemy za udział.

                                                                   Dyrektor i Pracownicy MGOPS w Dobczycach                                                                        

 

Wraz z Bankiem Żywności w Krakowie, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach organizuje tradycyjnie w naszej gminie Świąteczną Zbiórkę Żywności w dniach 24-25 listopada. Dzięki zbiórkom żywności możliwe jest nie tylko pozyskanie pełnowartościowej żywności, ale i przybliżenie naszej społeczności problemu ubóstwa i niedożywienia. Jest również dobrą okazją do promocji idei wolontariatu wśród młodzieży ze szkół współpracujących z ośrodkiem pomocy w organizacji zbiórek: Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach, Szkoły Podstawowej w Brzączowicach, Szkoły Podstawowej w Kornatce, którym to uczniom i nauczycielom jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

            Rekomendowane produkty (olej, konserwy, cukier, ryż, kasze, mąkę, mleko, słodycze) można zakupić w następujących sklepach:  Supermarket „Jan” - przy ul.Mostowej, Witosa, ”Delikatesach Centrum”- przy ul.Marwin, Rynek, Brzączowice, oraz w Biedronce i przekazać wolontariuszom. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

 

                                                                                 Dyrektor i pracownicy Miejsko Gminnego  
                                                                                 Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach    

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach zaprasza do składania ofert na Paczki Świąteczne dla Seniorów z terenu Gminy i Miasta Dobczyce

1.Zamawiający: Gmina Dobczyce, NIP 6811004443 - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach

Adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 44H, 32-410 Dobczyce

Telefon: 12/3731100, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Zaprasza do złożenia oferty na:

 770 paczek świątecznych dla seniorów

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie, przygotowania i wydanie 770 paczek świątecznych dla seniorów z terenu Gminy i Miasta Dobczyce.

Skład pojedynczej paczki:

 1. BMC filety z makreli w sosie pomidorowym, 170 g, 1 szt.
 2. Kawa Rodzinna Woseba mielona, 250 g, 1 szt.
 3. Eternal herbata czarna 25t, 1 szt.
 4. Schogetten czekolada mleczna 100 g, 1 szt.
 5. "Fiesta” biszkopty z galaretką 135 g, 1 szt.
 6. „Pszczółka” Czekoladowa Mieszanka imieninowa 100 g, 1 szt.
 7. Konserwa mięsna „Przysmak śniadaniowy”, 300 g, 1 szt.
 8. M&K Ananas plastry, 565 g, 1 szt.
 9. Gelwe ciasto do pieczenia piernik 375 g, 1 szt.

Produkty powinny być zapakowane w eko reklamówkę, która po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie dostarczona do Wykonawcy.

Szczegółowy opis oferty:

- przygotowanie i zapakowanie każdej z paczek,

- przechowywanie paczek w magazynie dostosowanym do przechowywania artykułów spożywczych,

- wydawanie paczek zgodnie z wykazem z magazynu, umiejscowionego na terenie Gminy Dobczyce, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00, w niedzielę handlową w godzinach od 10.00 do 20.00.

 4.Termin przygotowania i wydawania paczek 02-20.12.2023 r.

 5.Rodzaj zamówienia dostawazakuprobota budowlana*

 6.Warunki udziału w postępowaniu:

-  wpis do rejestru CEIDG,

- posiadanie przez oferenta magazynu na terenie Gminy Dobczyce, dostosowanego do przechowywania artykułów spożywczych.

 1. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
  a) Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:

Kryteria

pkt  %

Cena brutto wykonania zamówienia

100%

 1. b) Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Ocena ofert w kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia” zostanie dokonana według wzoru:

Cena   =

Najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

x  100%

Cena brutto oferty ocenianej

 1. c) Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanym kryterium, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  d) Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

8.Opis sposobu obliczania ceny/kosztu* brutto:

Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę/koszt* zamówienia.

Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną/kosztem* brutto (razem z podatkiem VAT). W formularzu oferty należy podać cenę/koszt oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

9.Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

       - formularz oferty,

      - opis składu pojedynczej paczki świątecznej dla seniora.

10.Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.Termin składania oferty nie później niż do 29.11.2023 r.
(złożenie oferty po ww. terminie spowoduje jej odrzucenie)

Adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Jagiellońska 44h, 32-410 Dobczyce  w formie pisemnej.

12.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

13.Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

14.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

15.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania powodów.

 

Miejsko Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko fizjoterapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 11-letniego dziecka z zaburzeniami psychicznymi, z rozpoznaniem jednostki chorobowej M.95, w wymiarze 2 godzin tygodniowo, nie więcej niż 8 godzin miesięcznie. Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia lub umowy z działalnością gospodarczą do końca roku 2023 r. Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, poz. 1598 z późniejszymi zmianami):

1/ osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: fizjoterapeuty

2/ doświadczenie zawodowe : osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej 3-miesięczny  staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, warsztatach terapii zajęciowej, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są z założenia w domu klienta, jednakże z uwagi na specyfikę terapii możliwe jest realizowanie w gabinecie fizjoterapii.

Dokumenty potwierdzające wyżej wymagane kwalifikacje oraz CV należy złożyć do 31.10.2023 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul.Jagiellońska 44h w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko fizjoterapeuty”. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr 123731108.

świadczenie wspierające oraz nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024r.
Od 1 stycznia 2024r. nastąpią zmiany w przyznawaniu świadczeń dla opiekunów w związku ze sprawowaną opieką nad osobami niepełnosprawnymi oraz zostanie wprowadzenie nowe świadczenie – „świadczenie wspierające” dla osób niepełnosprawnych. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje, dotyczące poszczególnych świadczeń.