Wnioski o ustalenie świadczenia „Małopolska Niania”

będzie można składać w terminie od 10 do 25 sierpnia 2017 roku.

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach.

 

Głównym celem programu „Małopolska Niania” jest wsparcie rodzin z Gminy Dobczyce w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w formie zatrudnienia niani.

Realizatorem Programu będzie Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.

 

Podstawowe kryteria przyznania świadczenia to:

  1. a) posiadanie dziecka urodzonego w 2015 roku
  2. b) spełnienie kryterium zatrudnienia przez rodzica dziecka;
  3. c) deklaracja rodzica, w zakresie świadczenia usług przez nianię w wymiarze co najmniej 8 godzin dziennie w dni robocze, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Dodatkowymi kryteriami mającymi wpływ na przyznanie świadczenia w ramach programu będą:

  1. a)  niepełnosprawność dziecka, którym ma opiekować się niania;
  2. b)  niepełnosprawność innego dziecka w rodzinie;
  3. c)  samotne wychowywanie dziecka;
  4. d)  wielodzietność rodziny.

Rodzice, którym przyznano świadczenie będą zobowiązani do zawarcia z osobą fizyczną sprawującą opiekę nad dziećmi, pisemnej umowy. Co ważne, to rodzic wybiera osobę do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Niania będzie sprawowała opiekę w oparciu o zawartą umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwaną umową uaktywniającą.

Wysokość świadczenia Małopolska Niania będzie wynosiła 1500 złotych, w tym 1000 złotych będzie stanowiło dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, 500 złotych będzie stanowiło dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Dobczyce.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 12/3721712