Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu TRENINGU PSYCHOSPOŁECZNEGO w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel./fax. 12/3721714,
 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

- Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla nie mniej niż 25 uczestników projektu, w ilości nie mniej niż 150 h łącznie w tym godziny indywidualne i godziny grupowe.

- Przeprowadzenie poradnictwa indywidualnego lub rodzinnego w zakresie wzmocnienia kompetencji społecznych i umiejętności emocjonalnych dla uczestników projektu i otoczenia, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, z możliwością dojazdu do Klienta.

Celem warsztatów będzie wzmocnienie i wsparcie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej - wzrost wiary w siebie i własne możliwości


Zgodnie z założeniami PSYCHOLOG odpowiedzialny będzie za:

 • Przeprowadzenie indywidualnych/grupowych konsultacji dla uczestników Projektu -

prowadzenie zajęć motywujących uczestników do zmiany swojej sytuacji i podejmowania działań na rynku pracy i w środowisku,

 • prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • przeprowadzenie ankiety kompetencyjnej na początku i po zakończeniu zajęć,
 • opracowanie opinii na temat każdego uczestnika projektu potwierdzającej nabycie kompetencji, po zakończeniu zajęć
 • prowadzenia dziennika zajęć z realizowanego poradnictwa,
 • terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań ( m.in. ewidencja czasu pracy)
 • współpraca z koordynatorem projektu w zakresie powierzonych zadań
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków ochrony danych osobowych,
 1. PRZEWIDYWANY TERMIN: kwiecień-maj-czerwiec  2018, ustalonego harmonogramu
 2. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

PSYCHOLOG  powinien posiadać :

 • wiedzę i wykształcenie w zakresie prowadzenia zajęć treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia treningu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ( min. 1000 h szkoleniowych).

Nie może mieć powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (złożenie oświadczenia).

 1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
 • Formularz ofertowy,
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków,
 • Oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem,
 • Potwierdzenia spełnienia kryteriów w zakresie doświadczenia.
 1. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 • Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
 • Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku.
 • Oferta powinna zawierać załączniki wymienione pkt. 5.
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Składający ofertę proszę wycenić szacunkowy koszt wynagrodzenia za jedną godzinę pracy brutto.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty nastąpi w oparciu:

- o kryterium ceny 70%,

- doświadczenie 30%.

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl o wyborze wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.
Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wymienionych w ogłoszeniu.

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia  04 kwietnia 2018 roku do godz. 11.00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem  PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NA WYKONANIE USŁUGI TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH  W  PROJEKCIE: „AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM”) na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

 

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.