Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury ROZEZNANIA RYNKU na przeprowadzenie kursu ECDL w projekcie:

„AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu ECDL w zakresie podstaw pracy z komputerem (B1) w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Kompleksowe przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL dla nie mniej niż 15 uczestników projektu „Aktywni i Potrzebni - Razem”.
  Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników podstawowych wiadomości teoretycznych i praktycznych związanych z pracą z komputerem. Po szkoleniu każdy Uczestnik nabędzie kompetencje związane z podstawowymi zagadnieniami pracy z komputerem. Osiągnięcie celu szkolenia musi być określone nabyciem kwalifikacji oraz potwierdzone w sposób zwalidowany egzaminem i certyfikatem.

WYKONAWCA odpowiedzialny będzie w szczególności za:

 • przeprowadzenie szkolenia ECDL B1 (min. 30 h) zakończonego egzaminem ( 1 h) i wydaniem Certyfikatu,
 • prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem, powinny odbywać się na terenie Gminy Dobczyce,
 • zapewnienie sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć i przeprowadzenia egzaminu,
 • przygotowanie każdego uczestnika do testu,
 • przeprowadzenie egzaminu,
 • opłacenie egzaminu dla każdego kursanta,
 • poniesienie kosztów wydania Certyfikatu ECDL dla każdego kursanta i przekazanie Certyfikatu,
 • prowadzenie dziennika zajęć z realizowanego kursu i monitorowanie uczestnictwa w zajęciach kursantów,
 • terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań (prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności),
 • współpracę z koordynatorem projektu w zakresie powierzonych zadań,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków ochrony danych osobowych.
 1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: maj-czerwiec 2017, ustalonego harmonogramu.
 1. MIEJSCE I GODZINY REALIZACJI ZADANIA:

Przewiduje się przeprowadzenie szkolenia ECDL B1, na terenie Gminy Dobczyce. Jeżeli nie uda się wyłonić Wykonawcy, który przeprowadzi zajęcia na terenie Gminy Dobczyce, dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w najbliższym wskazanym miejscu. Budynek powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

MGOPS w Dobczycach deklaruje współpracę w zakresie udostępnienia Sali konferencyjnej w UGiM w Dobczycach.

Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00 ( wg. ustalonego harmonogramu).

 1. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

Wykonawca  powinien posiadać:

 • wiedzę i wykształcenie w zakresie prowadzenia kursu,
 • kadrę uprawnioną do prowadzenia ww. działalności i przeprowadzenia egzaminu,
 • zaplecze techniczne oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia,
 • uprawnienia do wykonywania tego typu działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia kursu ECDL ( minimum 50 kursantów).

 

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (na potwierdzenie warunku zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia).

 

 1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
 • Formularz ofertowy
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków
 • Oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem
 • Potwierdzenie spełnienia kryteriów w zakresie doświadczenia –wykaz porad
 • Program szkolenia

 

 1. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 • Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
 • Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku.
 • Oferta powinna Zawierć załączniki wymienione w pkt. 6
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 • Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 30 kwietnia 2018 roku do godz. 11.00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem  PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NA WYKONANIE USŁUGI KURSU ECDL W PROJEKCIE: „AKTYWNI I POTRZBNI – RAZEM” na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

Składający ofertę powinien wycenić szacunkowy koszt brutto wykonania usługi za jednego uczestnika .

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny 60%.

Doświadczenie Wykonawcy 30%.

Dostępność miejsca realizacji zajęć teoretycznych 10%

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl
o wyborze Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o wyborze oraz
o szczegółach współpracy. Warunki i zasady współpracy, określone zostaną w umowie zawartej z Wykonawcą.

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

 

 

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.