Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie rehabilitacji w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

  1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

W zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Dobczyce, Dyrektor Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Dobczycach zleci wykonanie usługi rehabilitacji

Oferta dotyczy: Przeprowadzenia rehabilitacji dla osoby niepełnosprawnej w ilości nie mniej niż 20 h w zakresie fizjoterapii, w warunkach ambulatoryjnych dla Klienta w okresie lipiec- sierpień 2018.

 

Zakres rehabilitacji: zgodnie z zaleceniami lekarskimi, tj. zabiegi w warunkach ambulatoryjnych:

-ćwiczenia rozciągające

-koordynacyjne

-dynamiczne stymulujące siłę

-oddechowe i relaksacyjne

-reedukcja chodu

-masaż klasyczny i wirowy kończyn dolnych

-prąd TENS

-laser

-pole magnetyczne

  1. Wymagania formalne:

- dyplom fizjoterapeuty,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w rehabilitacji ruchowej/ potwierdzone 
   dokumentami/

- doświadczenie w zakresie terapii osób,

- sprzęt niezbędny do fizjoterapii,

- współpraca z koordynatorem projektu,

  1. Forma zatrudnienia:

- Zatrudnienie w formie umowa na wykonanie usługi.

- Zakłada się, że koszty związane z wykonaniem obowiązków będzie pokrywać Zleceniobiorca.

  1. Forma i miejsce składania ofert:

- Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, na załączniku nr 1.

- Oferta powinna zawierać zgodę na publikację informacji publicznej,

- Oferta powinna zawierać załączniki potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

  1. Wybór oferty nastąpi w oparciu:

- o kryterium ceny 100%

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej mgops.dobczyce.pl, o wyborze wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie (z dopiskiem oferta na wykonanie usługi rehabilitacji w projekcie: „AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM”) w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce w terminie do 26.06.2018 r. do godz. 12.00 lub przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie wpisać: ” oferta na wykonanie usługi rehabilitacji  w  projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM”.

 

 

 

 

 

 

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.