Projekt „Aktywni i potrzebni - Razem”

W ramach projektu „Aktywni i potrzebni - Razem” w okresie roku 2016-2018, 56 uczestników uczestniczyło w projekcie od podpisania kontraktów socjalnych. W ramach projektu opracowana została dla każdego z uczestników ścieżka reintegracji, która powstała na podstawie diagnozy indywidualnych potrzeb rozeznanych przez pracowników socjalnych i doradcę zawodowego. Uczestnicy projektu otrzymali ofertę wsparcia odpowiadającą kompleksowo na zidentyfikowane potrzeby, związaną z aktywizacją społeczną i zawodową oraz pomoc finansową.

Grupa brała udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz w szkoleniu komputerowym ECDL. W kolejnym etapie realizacji projektu zorganizowano kursy prawa jazdy dla 17 osób oraz kursy zawodowe dla 21 osób. Kilku uczestników projektu realizowało staże zawodowe – 16 osób. Dla niepełnosprawnych uczestników projektu zorganizowana została rehabilitacja – 3 osoby.

Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2018 r. spotkaniem z uczestnikami i realizatorami projektu.

Projekt „Aktywni i potrzebni - Razem” jest realizowany od 2016 r. do 2018 r.  w cyklu rocznym, przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.