Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia. Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzice nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki (uczących się do 25 roku życia), Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej (wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek).

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiada się już jedną formę karty, a składa się wniosek o dodatkową formę, wtedy  należy ponieść opłatę 9,21 zł (w przypadku wystąpienia z wnioskiem o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., jest się zwolnionym z opłat). Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty, kosztuje 9,56 zł.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składać można w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, parter urzędu Gminy i Miasta Dobczyce w poniedziałek w godz.7.30 – 17.00, wtorek – czwartek w godz. 7.30 – 15.30, piątek w godz. 7.30 – 14.00. Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia .