Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach zaprasza do składania ofert na Paczki Świąteczne dla Seniorów z terenu Gminy i Miasta Dobczyce

 1. Zamawiający: Gmina Dobczyce, NIP 6811004443 - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach

Adres do korespondencji: Rynek 26, 32-410 Dobczyce

Telefon: 12/3721714, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Zaprasza do złożenia oferty na:

750 paczek świątecznych dla seniorów

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie, przygotowania i wydanie 750 paczek świątecznych dla seniorów z terenu Gminy i Miasta Dobczyce.

 

Skład pojedynczej paczki:

 1. Kartka Świąteczna z opłatkiem, 1 szt.
 2. Herbata Big-Active, 50 torebek, 1 szt.
 3. Lumarki, 150 g, 1 szt.
 4. DecoMoreno, czekolada na gorąco, 150 g, 1 szt.
 5. Filet z makreli w oleju, Dos, 170g, 1 szt.
 6. Gulasz Angielski, Sokołów, 290 g, 1 szt.
 7. Kawa Woseba Mocca Fix, 250 g, 1 szt.
 8. Herbata Ekoland, granulowana, 300 gram, 1 szt.
 9. Duetka Familijna, Odra Opolanka, 420 g, 1 szt.
 10. Czekolada Schogetten, 100g, 1 szt.
 11. reklamówka, 1 szt.

Produkty powinny być zapakowane w: torbę, reklamówkę lub worek z nadrukiem świątecznym.

Szczegółowy opis oferty:

- przygotowanie i zapakowanie każdej z paczek,

- przechowywanie paczek w magazynie dostosowanym do przechowywania artykułów    
spożywczych,

- wydawanie paczek zgodnie z wykazem z magazynu, umiejscowionego na terenie Gminy Dobczyce, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00, w niedzielę handlową w godzinach od 10.00 do 20.00.

 1. Termin przygotowania i wydawania paczek 04-20.12.2020 r.
 1. Rodzaj zamówienia dostawa / zakup / robota budowlana*
 1. Warunki udziału w postępowaniu:

-  wpis do rejestru CEIDG,

- posiadanie przez oferenta magazynu na terenie Gminy Dobczyce, dostosowanego do przechowywania artykułów spożywczych.

 1. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
  a) Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:

Kryterium

pkt  %

Cena brutto wykonania zamówienia

100%

b) Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Ocena ofert w kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia” zostanie dokonana według wzoru:

Cena =

Najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

x  100%

Cena brutto oferty ocenianej

c) Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanym kryterium, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
d) Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

 1. Opis sposobu obliczania ceny/kosztu* brutto:

Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę/koszt* zamówienia.

Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną/kosztem* brutto (razem z podatkiem VAT). W formularzu oferty należy podać cenę/koszt oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 1. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

       - formularz oferty,

      - opis składu pojedynczej paczki świątecznej dla seniora,

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. Termin składania oferty nie później niż do 30.11.2020 r.

Adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 26, 32-410 Dobczyce (złożenie oferty po ww. terminie spowoduje jej odrzucenie) w formie pisemnej.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania powodów.