Miło nam poinformować, że projekt pn. „Aktywizacja w Dobczycach”, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, złożony w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, został pozytywnie oceniony i umieszczony na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.
Celem projektu planowanego do realizacji jest przeprowadzenie zindywidualizowanych działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W projekcie weźmie udział 40 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. Dla każdego uczestnika zostanie sporządzona indywidualna diagnoza potrzeb na podstawie której zaplanowane będzie odpowiednie wsparcie. W zależności od potrzeb, będą to kursy lub szkolenia zawodowe, staże, rehabilitacja oraz pomoc finansowa.
Projekt będzie realizowany od 04 stycznia 2021 roku do 30-06-2023 roku.
Łączne nakłady finansowe: 309 250,00 zł (w tym: dofinansowanie: 261 250,00 zł. i wkład własny: 48 000,00 zł).
Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w I kwartale 2020 roku, a osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać szczegółowe informacje w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach pod nr tel. 12 37 21 711.