ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26, tel. 12  3721711, fax. 12 3721714.

W związku z realizacją rządowego programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na  zadanie:

Asystentura dla osoby niepełnosprawnej, całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji w zakresie: wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, tj.: pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych przez osobę niepełnosprawną (znoszenie/wynoszenie osoby niepełnosprawnej z II piętra, pomoc w przesiadaniu się na wózek inwalidzki, pchanie wózka osoby niepełnosprawnej), w ilości 225 godzin rocznie.

 

 1. Wymagania wobec oferentów:

Obowiązki asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zgodne z założeniami Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

Szczegółowe wymagania wobec oferentów zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

        2. Wymagania dodatkowe:

 •  duża wytrzymałość fizyczna.
 •  dyspozycyjność,
 •  komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi,
 •  predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 •  umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

  3. Warunki realizacji usługi:
 • umowa cywilno-prawna,
 • usługa realizowana w okresie od maja 2022 r do grudnia 2022r.,
 • praca na terenie Gminy Dobczyce (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb), w godzinach 6.00-22.00, w oparciu o kartę zlecenia usługi, zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji usługi.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. formularz oferty,
  2. CV,
  3. oświadczenie o spełnieniu wymogów,
  4. oferta powinna zawierać podpisaną klauzulę RODO,

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

 1. Kryteria wyboru oferty:

     Cena – 100%

 • Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez wykonawcę ofertowej ceny jednostkowej usługi i wskazanej liczby godzin usługi.
 • W związku z brakiem możliwości dokładnego określenia wielkości zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo:
  • ewentualnego zwiększenia liczby godzin, względem ilości wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • ewentualnego zmniejszenia liczby godzin, względem ilości wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

   6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, lub na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 25 maja 2022 roku, z dopiskiem: „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej - edycja 2022", oraz nr zadania, na które jest składana oferta.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby wyznaczone do kontaktu z Oferentami:
Pani Aleksandra Lech – pracownik MGOPS tel. 12 37 21 720;
Pani Małgorzata Pawłowska – pracownik MGOPS tel. 12 37 21 711.

 1. Wyłonienie najkorzystniejszej oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl o wyborze Wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.
Wybrany Oferent będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wymienionych w ogłoszeniu.Wyłoniony Oferent powinien otrzymać pisemną akceptację jego kandydatury przez osobę niepełnosprawną, dla której świadczone będą usługi asystentury.Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.Jeżeli wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania powodów.