Nadal prowadzimy nabór pełnoletnich osób, legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym do udziału w programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.
Celem Programu jest zapewnienie całodobowego pobytu osobie niepełnosprawnej przez 14 dni, w specjalistycznym ośrodku, rekomendowanym przez wojewodę i specjalizującym się w opiece nad osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.
Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Zgłoszenia przyjmowane są w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach, przy ul. Rynek 26.
Warunki uczestnictwa w Programie:

  • posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, przez osobę zależną,
  • wspólne zamieszkiwanie opiekuna z osobą niepełnosprawną.

Zgłoszenie do udziału w opiece wytchnieniowej musi zawierać:

  • wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu (zał. nr 1);
  • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
  • Podpisany formularz klauzuli informacyjnej RODO
  • Do zgłoszenia należy dołączyć kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej Skali FMI (załącznik nr 2).

Informacja o Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/.../program-opieka-wytchnieniowa....
Osoby chętne do wzięcia udziału we wsparciu powinny zapoznać się z treścią Programu
Dodatkowych informacji dotyczących udziału w Programie udzielają pracownicy socjalni, pod numerem tel. 12 371 21 711, w poniedziałki 7.30-17.00, od wtorku do czwartku 7.30-15.30, w piątki 7.30-14.00.