ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA („BECIKOWE GMINNE”)

„Becikowe Gminne” przysługuje jednemu z rodziców dziecka posiadającemu pełne prawa rodzicielskie. Świadczenie przysługuje w wysokości 500,00 zł jednorazowo na jedno dziecko, bez względu na dochód rodziny, pod warunkiem, że rodzic dziecka zamieszkiwał na terenie Gminy Dobczyce bez przerwy przez okres co najmniej 12 miesięcy przed urodzeniem się dziecka i mieszka nadal w Gminie Dobczyce wraz z dzieckiem w dniu składania wniosku. Wniosek o przyznanie „becikowego gminnego” składa się w terminie sześciu miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA („BECIKOWE”)

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka w wysokości 1000,00 zł  jednorazowo na jedno dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 1922,00 zł. Wniosek o wypłatę „becikowego” składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka wraz z załączonym zaświadczeniem lekarza/położnej potwierdzającym pozostawanie kobiety pod opieką medyczną co najmniej od 10. tygodnia ciąży oraz innymi dokumentami niezbędnymi do ustalenia sytuacji dochodowej rodziny.

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, „osobie uczącej się”, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód „osoby uczącej się” nie przekracza kwoty 674,00 zł lub kwoty 764,00 zł, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Do zasiłku rodzinnego przysługują również dodatki z tytułu:

- urodzenia się dziecka,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- samotnego wychowywania dziecka (dodatek przysługuje maksymalnie na dwoje dzieci),

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (dodatek przysługuje na trzecie i każde kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego),

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

- rozpoczęcia roku szkolnego,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania  - w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły lub

-podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – w związku dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie przysługuje między innymi matce albo ojcu dziecka, w wysokości 1000,00 zł miesięcznie przez okres 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które nie posiadają uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego z innej instytucji – ZUS, KRUS.

ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM”

Świadczenie „Za życiem” przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (konieczne zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej). Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Jednorazowe świadczenie przysługuje w wysokości 4000,00 zł, a prawo do niego ustala się na wniosek wymienionych osób w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- osobie, która ukończyła 75 lat (jeżeli nie jest uprawniona do zasiłku pielęgnacyjnego w ZUS lub KRUS);

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

- matce albo ojcu,

- opiekunowi faktycznemu dziecka,

- osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 2 458,00 zł miesięcznie, a jego kwota podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18. roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25. roku życia, a w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd w przypadku jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Za bezskuteczną egzekucję uważa się egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych lub niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Do wniosku należy do dołączyć zaświadczenie potwierdzające bezskuteczność egzekucji wystawione przez komornika sądowego albo informację właściwego sądu lub instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności z uwagi na brak możliwości wskazania miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą lub brak podstawy prawnej do ich podjęcia. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów jednakże nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego wynoszącego 1 209,00 zł.