Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej, w formie pobytu całodobowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
,,Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
(do niniejszego ogłoszenia nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2023r. poz. 1605, ze zm.)

 1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach,

Adres zamawiającego: 32-410 Dobczyce, ul. Jagiellońska 44h, 12 3731100,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
adres strony internetowej: www.mgops.dobczyce.pl

Informacje ogólne:

Ogłoszenie dotyczy: Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego współfinansowanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024.

Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

- zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP do wyboru wykonawcy nie mają zastosowania,

- zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 01 maja 2018 r.

Ogłoszenie zgodnie z kodami CPV: 85000000-9 usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ w ramach pobytu całodobowego dla nie mniej niż 20 mieszkańców Gminy Dobczyce, przez okres 14 dni dla każdego z uczestników, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, skierowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.

 

 1. SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy  z dnia  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zamawiający poniesie odpłatność za faktyczną liczbę osób korzystających z usług opieki wytchnieniowej.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oferenci powinni spełniać łącznie następujące warunki:

- gotowość do przyjęcia w okresie od marca 2024 do grudnia 2024 r. nie mniej niż 20 osób niepełnosprawnych, na 14 dniowy, całodobowy pobyt, wskazanych przez Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu,

- posiadanie niezbędnego sprzętu i warunków do opieki nad ww. osobami,

- budynek, w którym będą przebywać uczestnicy powinien spełniać standardy określone w art. 68 ust. 4, 4a, 5, 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- miejsce pobytu i otoczenie powinno być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz z innymi niepełnosprawnościami,

- wpis do właściwego rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, działających na obszarze województwa w celu wykazania spełnienia tego warunku poświadczoną kopię należy złożyć wraz z ofertą,

- placówka, ze względu na specyfikę potrzeb uczestników, powinna być położona w odległości nie dalszej niż 30 km od granic Gminy Dobczyce – w celu weryfikacji należy w formularzu oferty podać odległość liczoną dla lokalizacji 32-410 Dobczyce, ul. Jagiellońska 44h.

- miejsce pobytu osoby z niepełnosprawnością powinno spełniać kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- kwalifikacje i doświadczenie w realizacji usługi z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi,

- zapewnienie całodobowego wyżywienie w każdym dniu pobytu uczestnika obejmującego co najmniej jeden ciepły posiłek w tym: śniadanie, obiad i kolacje, napoje oraz drobne przekąski), uwzględniające zalecenia lekarskie, potrzeby i  różnorodne diety zgodnie z potrzebami uczestników korzystających ze świadczeń w ramach opieki wytchnieniowej zgodnie z art. 68 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

Sposób świadczenia usług powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w placówce (uczestnika).

Usługi opieki wytchnieniowej powinny być prowadzone z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego będzie wynosić co najmniej 12 godzin nieprzerwanego świadczenia usług i obejmuje nocleg osoby z niepełnosprawnością w godzinach 22.00-6.00. Jedna doba usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu nie przekracza 24 godzin nieperzerwanego świadczenia usług. Zakres usług w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług w zakresie nie mniejszym, niż określony w art. 68, ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Zamawiający zapłaci za tych uczestników, którzy skorzystali z pobytu na w/w warunkach.

Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. Zapewnienia personelu do wykonania czynności, posiadającego kwalifikacje niezbędne do wykonania zadania:

- co najmniej trzy osoby posiadające dyplom/certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikający z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnienia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu) lub

- co najmniej cztery osoby posiadające, co najmniej półroczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Liczba osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej nad 20 osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności nie może być mniejsza niż 10 osób.

Wymagania wobec personelu w placówkach zapewniających opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, które określa art. 68a ust.4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023r., poz. 901 z późn.zm)

 1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do potwierdzenia ww. kwalifikacji i doświadczenia.
 2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i doświadczenie do wykonania usługi oraz zobowiązuje się wykonać ją ze szczególną starannością.
 3. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania kontroli realizacji usługi w ramach Programu
  w każdym czasie bez konieczności informowania Wykonawcy o planowanej kontroli i jej terminie.
 4. Na zakończenie i podsumowanie pobytu każdego uczestnika zostanie przeprowadzona
  z uczestnikiem lub opiekunem Ankieta Oceny Pobytu.

Wykonawca będzie odpowiadał za:

 • Prowadzenie karty realizacji usługi;
 • Prowadzenie karty raportu dziennego z zakresu wykonanych czynności;
 • Zapewnienia terapii zajęciowej zgodnie z potrzebami uczestników;
 • Podnoszenie sprawności i aktywizowanie uczestników;
 • Zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych;
 • Zapewnianie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;
 • Zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców;
 • Przekazywanie informacji o stanie zdrowia uczestników tylko osobom upoważnionym;
 • Ponoszenie odpowiedzialności za osoby/personel świadczący usługi uczestnikom:
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu zgodnie z obowiązującymi
  w tym zakresie przepisami,

Wykonawca będzie zobowiązany do rozpowszechniania informacji na temat realizacji Programu,
w okresie realizacji umowy z Zamawiającym (co najmniej poprzez zamieszczenie plakatu promującego Program).

 1.  WYMAGANIA DODATKOWE:

Wnioskodawca powinien spełnić wymóg w zakresie klauzul społecznych:

- klauzulę zatrudnieniową, wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić nie mniej niż 1 osobę z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj.: co najmniej jedną osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub osobę do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia, przed podjęciem zatrudnienia u Wykonawcy.

- zatrudnienie przez wykonawcę nie mniej niż dwóch pracowników na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z art. wymaganiami wynikającymi z art. 95 PZP.

Wnioskodawca złoży wraz z ofertą oświadczenie spełnienia warunków na zał. nr 2 oraz dokumenty wymienione w treści niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Spełnienie kryteriów dotyczących klauzul społecznych zostanie zweryfikowane dokumentami na etapie podpisania umowy.

 1. KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Koszty bezpośrednio związane z realizacją usług opieki wytchnieniowej.

Niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku ze środków publicznych. Niedozwolone jest pobieranie opłat od uczestników Programu.

Koszty świadczenia usług opieki wytchnieniowej mogą dotyczyć wszystkich kosztów bieżących związanych z realizacją tych usług, takich jak:

- wynagrodzenie personelu instytucji świadczącej usługi opieki wytchnieniowej;

- dostawę mediów (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe);

- czynsz, najem, opłaty administracyjne dotyczące lokalu (mi.in wywóz śmieci), w którym sprawowana jest usługa opieki wytchnieniowej;

- przygotowanie i zakup wyżywienia;

- koszty związane z utrzymaniem czystości;

- zakup środków ochrony osobistej.

Wydatki będą kwalifikowane, jeżeli zostaną faktycznie poniesione w okresie realizacji usługi, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 30 grudnia 2024 r.

 1. KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE:

- odsetki od zadłużenia;

- kwoty i koszty pożyczki lub kredytu;

- kary i grzywny;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

-podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. - o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

- odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.);

- spłata zaległych zobowiązań finansowych;

- koszty leczenia i rehabilitacji osób;

- amortyzacja;

- leasing;

- rezerwy na pokrycie przyszłych spłat lub zobowiązań;

- opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z osobą z niepełnosprawnością;

- nagrody, premie, ekwiwalent za urlop i zasiłki chorobowe.

8.TERMIN WYKONANIA ZADANIA:

Termin realizacji przedmiotu postępowania: do 30 grudnia 2024 r.

Zadanie zostanie rozliczone fakturą lub fakturami wystawionymi najpóźniej do 30 grudnia 2024 r.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Cena oferty brutto - 60%
Doświadczenie - 40%

Spełnienie klauzul społecznych jest niezbędne do udziału w postępowaniu.

 1. KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW:

Warunki udziału:
1. Uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
2. Wykonawca musi dysponować ośrodkiem/placówką wpisaną do rejestru Wojewody, zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

 1. Wykonawca wraz z ofertą składa również:

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z podaniem, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,

 1. WARUNKI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez podwykonawców.

 1. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT:

- Termin składania ofert 19.03.2024 r.

- Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej wraz z załącznikami na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Jagiellońska 44h.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i dokumentów niezbędnych do dostarczenia, związanych z podpisaniem umowy ponosi Wnioskodawca.

- Informacji na temat ogłoszenia udziela: Małgorzata Pawłowska, tel.: 12 37 31 104.

- Oferta powinna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści.

- Oferta powinna być złożona na załączniku 1.

- Oferta powinna zawierać:

- oświadczenie spełnienia warunków na zał. 2.  

- wykaz usług wykonanych przez Wykonawcę zał.3

- klauzulę RODO,

- kserokopię wpisu placówki do Rejestru wojewody,

Zamawiający informuje, że ostateczna liczba uczestników może ulec zmniejszeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

Niespełnienie warunków formalnych będzie powodem do odrzucenia oferty

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wyłonienia oferenta, bez podania przyczyny.