W związku z dużym zainteresowaniem ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci informujemy, że ustawa została podpisana przez Pana Prezydenta.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwana Programem Rodzina 500 plus zakłada wprowadzenie nowego świadczenia, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspakajaniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie kierowane jest do rodzin wychowujących dzieci do 18 roku życia. Przysługiwało ono będzie matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła ona z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko należy spełnić warunki kryterium dochodowego tzn. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 800zł. Natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na pierwsze dziecko, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1 200 zł. Na drugie i kolejne dziecko w rodzinie świadczenie przysługuje bez względu na dochód. Kwota świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie na uprawnione dziecko.

Przez pierwsze dziecko należy rozumieć  jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego. Pierwszy okres, na który ustalone zostanie prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016r. i obowiązywał będzie do 30 września 2017r. Do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko będą brane pod uwagę dochody z 2014r. W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie przysługiwało począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016r. Druk wniosku o świadczenie wychowawcze będzie udostępniony po opublikowaniu go w rozporządzeniu.

Realizatorem Programu Rodzina 500 plus na terenie Gminy Dobczyce będzie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, który realizuje również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.