Zasiłek szkolny jest formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym, która może być przyznana uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zdarzenie losowe może być spowodowane w szczególności:

 • pożarem,
 • powodzią,
 • lub inną klęska żywiołową,
 • nagłą ciężką chorobą lub śmiercią członka rodziny.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Zasiłek szkolny jest formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym, która może być przyznana uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zdarzenie losowe może być spowodowane w szczególności:

 • pożarem,
 • powodzią,
 • lub inną klęska żywiołową,
 • nagłą ciężką chorobą lub śmiercią członka rodziny.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Procedura postępowania

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, który może złożyć:

 • rodzic lub opiekun prawny,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka wychowawczego.

Miejsce załatwiania sprawy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 26 - parter, pok. 006

Telefon: +48 12 37 21 712, +48 12 37 21 720

Tryb odwoławczy

Decyzję o przyznaniu lub odmowie zasiłku szkolnego podejmuje w formie pisemnej Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podstawa prawna

Zasiłek szkolny udzielany jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobczyce ze środków dotacji celowej otrzymywanej corocznie z budżetu państwa.

Pliki do pobrania

Uchwała nr XXV/156/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Uchwała nr XXV/156/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobczyce.