W dniu 19 grudnia 2018r. Rada Miejska w Dobczycach podjęła uchwałę w sprawie przyznawania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Dobczyce jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz określenia zasad jej udzielania. Świadczenie będzie wynosiło 500 zł i będzie przyznawane jednemu z rodziców dziecka, posiadającemu pełne prawa rodzicielskie, zamieszkałemu na terenie Gminy Dobczyce co najmniej 12 miesięcy przed urodzeniem się dziecka, i nadal zamieszkuje wraz z dzieckiem w Gminie Dobczyce. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodów rodziny.

Wnioski, o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka finansowaną ze środków własnych Gminy Dobczyce, można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod adresem Rynek 22a. Zapomoga przysługuje na dzieci urodzone po 31 grudnia 2018r. Wnioski należy składać w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Po upływie tego terminu zapomoga nie będzie przysługiwała.