Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją rządowego programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2019-2020

 1. Wymagania:

 formalne:

 1. a) dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
 2. b) przynajmniej średnie wykształcenie oraz co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

          dodatkowe:

 1. a) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 2. b) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 3. c) komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi,
 4. d) dyspozycyjność.
 5. Zadania asystenta osoby niepełnosprawnej:

Usługi asystenta mają  na celu pomoc pełnoletniej osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, w szczególności maja polegać na pomocy w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

 

 1. Warunki realizacji usługi:
 2. umowa cywilno-prawna,
 3. usługa realizowana w okresie od stycznia do grudnia 2020r.,
 4. praca na terenie Gminy Dobczyce (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb) w godzinach 6.00-22.00, 30 godzin miesięcznie w oparciu o kartę zlecenia usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji usługi.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. a) list motywacyjny,
 3. b) CV,
 4. c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 5. d) kserokopie innych dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia,
 6. e) oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”.


5.Termin i miejsce składania dokumentów :
Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32 – 410 Dobczyce w terminie do 17 stycznia  2020 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.