Ogłoszenie o wystawieniu na sprzedaż samochodu służbowego Gminy Dobczyce – Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.

 1. Nazwa i siedziba organizatora sprzedaży:

 Gmina Dobczyce, NIP 6811004443 – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce,

telefon: 12/3721711, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Opis przedmiotu sprzedaży:

Samochód osobowy Nissan Almera. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest
w Załączniku nr 1 do ogłoszenia.

 1. Data sprzedaży auta: 17.01.2020 r.
 1. Warunki dotyczące sprzedaży:

 - prowadzenie działalności gospodarczej

 1. Opis kryteriów, którym będzie się kierował sprzedawca przy wyborze oferty:

    - kryterium ceny: 100%

Cena podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). W formularzu oferty należy podać cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:

Organizator zachęca do dokonania oględzin pojazdu, będącego przedmiotem sprzedaży przed złożeniem oferty. Oględziny są możliwe w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-14.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr telefonu: 12 37 21 711 lub 12 37 21 714 z pracownikiem Ośrodka, Panią Małgorzatą Pawłowską.

 1. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej,

- Oferta powinna być złożona na formularzu oferty.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

W formie pisemnej: siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce do dnia: 16.01.2020 r. lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Miejsce i termin podpisania umowy sprzedaży zostanie wskazany przez Sprzedającego, niezwłocznie po wyłonieniu Kupującego.

 1. Pozostałe informacje:

- Sprzedawca może wezwać Oferenta do usunięcia braków formalnych

- Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zgodnie z umową, 7 dni od wystawienia
   faktury, na wskazane konto.

 1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi zgodnie z umową, nie później niż po uiszczeniu ceny na rachunek bankowy.
 1. Jeżeli kupujący, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Sprzedający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę.
 1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania powodu.