Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie rehabilitacji w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

  1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714.

W zakresie aktywizacji zdrowotnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Dobczyce, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, z dnia 25.11.2020 roku dla Dyrektora Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Dobczycach zleci wykonanie usługi rehabilitacji.

PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przeprowadzenie rehabilitacji dla 4 osób niepełnosprawnych w zakresie fizjoterapii, w ilości nie mniej niż 10 spotkań każda osoba, wg. wskazań lekarza, w okresie lipiec - wrzesień 2021.

Zakres rehabilitacji: zgodnie z zaleceniami lekarskimi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

 

Powyższe zabiegi powinny być wykonywane naprzemiennie, poszczególny dzień zabiegowy powinien trwać nie mniej niż 1 godzina, podczas której będą odbywały się zabiegi zgodnie z harmonogramem. Dla zachowania ciągłości rehabilitacji pacjenta w tygodniu powinny odbywać się nie mniej niż dwa spotkania zabiegowe. 

  1. Wymagania formalne:

- dyplom magistra fizjoterapeuty,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w rehabilitacji ruchowej, potwierdzone 
   dokumentami,

- doświadczenie w zakresie terapii osób-zagrożonych wykluczeniem społecznym (nie mniej niż 50 godzin w okresie 2 ostatnich lat),

- dysponowanie budynkiem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,

- realizacja zabiegów na terenie Gminy Dobczyce,

- dysponowanie sprzętem niezbędnym do wykonywania zabiegów,

- gotowość do wykonania usługi w domu pacjenta.

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

  1. Forma zatrudnienia:

- Umowa na wykonanie usługi.

- Zakłada się, że koszty związane z wykonaniem obowiązków będzie pokrywać Wykonawca.

  1. Wykaz niezbędnych załączników:

- zał. nr 1 formularz ofertowy

- zał. nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków

- zał. nr 3 oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem

- zał. nr 4 potwierdzenie doświadczenia

 - klauzula RODO

  1. Forma i miejsce składania ofert:

- Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną
   czytelność jej treści, na załączniku nr 1.

- Oferta powinna zawierać zgodę na publikację informacji publicznej.

- Oferta powinna zawierać załączniki potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

  1. Wybór oferty nastąpi w oparciu:

- o kryterium ceny 70%

- o kryterium doświadczenia 30%

Zamawiający opublikuje informację o wyborze wykonawcy na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.

Składający ofertę powinien wycenić (na formularzu ofertowym) szacunkowy koszt brutto wykonania usługi za jednego uczestnika oraz za całość usługi.
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie, z dopiskiem oferta na wykonanie usługi rehabilitacji w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach” w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce w terminie do 08.07.2021 r. lub przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie wpisać: Oferta na wykonanie usługi rehabilitacji  w  projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach”.

 Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.