Usługi sąsiedzkie to świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania i świadczone są przez osoby mieszkające w sąsiedztwie.

W ramach usług sąsiedzkich może być udzielana pomoc osobom, które ukończyły 60 lat i więcej, w następującym zakresie:

 • w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
 • w podstawowej opiece higieniczno-pielęgnacyjnej – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,
 • w miarę potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Z usług sąsiedzkich będzie mogła przede wszystkim skorzystać:

 • osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga wsparcia innych osób,
 • osoba pozostająca w rodzinie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie z nią zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi sąsiedzkie są odpłatne. Odpłatność naliczana jest zgodnie z dochodem wnioskodawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa lokalnego, tj. na podstawie Uchwały Nr LXXIII/605/2024 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 marca 2024 r.

Kto będzie mógł świadczyć pomoc?

Usługi sąsiedzkie będą mogły realizować osoby, które spełnią poniższe wymagania:

 • ukończyły 18. rok życia,
 • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,
 • zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,
 • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (szkolenie zapewnia ośrodek pomocy społecznej),
 • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o pomoc w postaci sąsiedzkich usług opiekuńczych,
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o potrzebie pomocy osób drugich.

Więcej informacji można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 44 H, tel. 12 3731108

Usługi sąsiedzkie realizowane w ramach rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.