ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26, tel. 12 3721711, fax. 12 3721714.

W związku z realizacją rządowego programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022 zaprasza do składania ofert na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,na zadanie: Asystentura dla osoby niepełnosprawnej, całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji, w zakresie: wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem, tj.: wyjście na spacer, asystowanie podczas wyjścia osoby niepełnosprawnej poza miejsce zamieszkania w: kinie, teatrze, muzeum, restauracji, miejscu kultu religijnego, kawiarni, wydarzeniu plenerowym, etc., w ilości 30 godz./miesięcznie, tj. 210 godzin do końca roku.
Uwagi i wymagania dla osób pełniących funkcję asystenta osoby niepełnosprawnej:

 1. Dobry stan zdrowia oraz dobra kondycja fizyczna, umożliwiająca sprawne wypełnianie usług asystenta. Wymagane złożenie oświadczenia w tym zakresie.
 2. Wymaga się, aby osoba posiadała przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Przed zawarciem umowy wymagane złożenie oświadczenia w tym zakresie.
 3. Wymaga się, aby osoba posiadała bardzo dobrą i płynną znajomość języka polskiego
  w mowie i piśmie. Wymagane złożenie oświadczenia w tym zakresie.
 1. Wymagania wobec oferentów:

Obowiązki asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zgodne z założeniami Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022.
Szczegółowe wymagania wobec oferentów zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. a) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 3. b) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 4. c) komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się
  z osobami niepełnosprawnymi,
 5. d) dyspozycyjność,
 1. Warunki realizacji usługi:
 2. umowa cywilno-prawna,
 3. usługa realizowana w okresie od czerwca 2022 r do grudnia 2022r,
 4. praca na terenie Gminy Dobczyce (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb) w godzinach 6.00-22.00, w oparciu o kartę zlecenia usługi, zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji usługi.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. formularz oferty
  2. CV,
  3. oświadczenie o spełnieniu wymogów,
  4. Oferta powinna zawierać podpisaną klauzulę RODO,

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

 1. Kryteria wyboru oferty:

     Cena – 100%

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, w terminie do 13 czerwca 2022 roku, z dopiskiem: „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej” oraz nr zadania, na które jest składana oferta.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt wyznaczone do kontaktu z Oferentami:

Pani Aleksandra Lech – pracownik MGOPS tel. 12 37 21 720

Pani Małgorzata Pawłowska – pracownik MGOPS tel. 12 37 21 711

 1. Wyłonienie najkorzystniejszej oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl o wyborze Wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.
Wybrany Oferent będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wymienionych w ogłoszeniu.

Wyłoniony Oferent powinien otrzymać pisemną akceptację jego kandydatury przez osobę niepełnosprawną, dla której świadczone mają być usługi asystentury.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania powodów.